Hàm INT trong Excel – Cách sử dụng hàm INT và ví dụ

Hàm INT trong Excel là hàm làm tròn số xuống số nguyên gần nhất, đây là một hàm thuộc nhóm hàm lượng giác và toán học. Sử dụng hàm INT các bạn có thể lấy ra phần nguyên của một giá trị thập phân dương, hàm INT thường dùng để xử lý kết quả của phép toán nhân chia có số dư trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm INT trong Excel – Cách sử dụng hàm INT và ví dụ

Hàm INT trong Excel – Cách sử dụng hàm INT và ví dụ

Dưới đây là cú pháp hàm INT, cách sử dụng hàm INT và ví dụ cụ thể về hàm INT, mời các bạn cùng theo dõi.

Mô tả hàm INT

Hàm INT là hàm làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất của một số hoặc một phép toán nhân, chia trong Excel.

Cú pháp hàm INT

=INT(number)

Trong đó:

Number là đối số bắt buộc, là số thực mà bạn muốn làm tròn xuống một số nguyên hoặc một phép toán chia có số dư.

Lưu ý

  • Nếu number hàm INT làm tròn số xuống, tiến ra xa số 0.
  • Nếu number > 0 hàm INT làm tròn số xuống, tiến lại gần số 0.

Ví dụ hàm INT

Ví dụ 1: nếu number là số thực (số âm và số dương).

Nếu number là số thực

Hàm =INT(5,6785) làm tròn 5,6785 xuống số nguyên gần nhất, vì số cần làm tròn là số dương nên hàm INT sẽ làm tròn số xuống 5 (tiến lại gần số 0).

Hàm =INT(-5,6785) làm tròn -5,6785 xuống, vì số cần làm tròn là số âm nên hàm INT sẽ làm tròn số xuống -10 (ra xa số 0).

Ví dụ 2: trả về phần thập phân của số thực dương.

Tìm hiểu thêm: Danh sách các hàm trong Excel

Trả về phần thập phân của số thực dương

Hàm INT(B5) trả về kết quả là 5, và nếu lấy ô B5 trừ đi kết quả hàm INT thì sẽ được phần thập phân của số thực dương.

Ví dụ 3: nếu number là một phép chia có dư.

Nếu number là một phép chia có dư

>>>>>Xem thêm: Hàm IMSINH – Hàm trả về sin hyperbolic của số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Trong hàm INT có phép chia C6/C7 kết quả đầy đủ của phép chia là 1,286 nhưng hàm INT làm tròn xuống thành 1.

Trên đây bài viết đã chia sẻ đến các bạn cú pháp, cách sử dụng hàm INT và ví dụ cụ thể giúp các bạn dễ hiểu hơn. Các bạn có thể sử dụng hàm INT sao cho phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất trong quá trình làm việc với Excel. Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *