Hàm MOD – Hàm trả về số dư của phép chia trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MOD – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Mod

Mô tả: Hàm trả về số dư sau khi chia một số cho ước số, số dư có cùng dấu với ước số.

Cú pháp: MOD(number, divisor).

Trong đó:

number: Số bị chia muốn chia để tìm số dư, là tham số bắt buộc.

divisor: Số chia mà muốn chia giá trị number cho nó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị divisor = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

– Hàm MOD có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm INT:

MOD(n, d) = n – d*INT(n/d)

Ví dụ:

Tính số dư của các phép chia sau:

Hàm MOD trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MOD(H8,I8).

Hàm MOD trong Excel 2

– Nhấn Enter -> được kết quả số dư của phép chia là:

Hàm MOD trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Ở đây: Số dư mang dấu của số chia.

Ví dụ:

+ Phép chia 19 cho -17 -> số dư mang dấu của số chia là -15.

+ Phép chia -21 cho 13 -> số dư mang dấu của số chia là 5.

+ Phép chia -25 cho -6 -> số dư mang dấu của số chia là -1.

Hàm MOD trong Excel 4

– Trường hợp giá trị divisor = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Hàm MOD trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm MOD.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *