Category Archives: inhoadon.edu.vn

Hàm IFERROR – Hàm kiểm tra lỗi trong công thức trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IFERROR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel. Mô tả: Hàm kiểm tra lỗi trong công thức, nếu công thức lỗi hàm trả về giá trị do bạn chỉ định, nếu không hàm trả về […]

Hàm IFNA – Hàm trả về giá trị mà bạn chỉ định khi công thức trả về giá trị lỗi #N trên A trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IFNA – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel. Mô tả: Hàm trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu công thức trả về giá trị lỗi #N/A, nếu không trả về kết quả của […]

Hàm NOT – Hàm trả về giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logical trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NOT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel. Mô tả: Hàm trả về giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logical trong Excel. Cú pháp: NOT(logical). Trong đó: – Logical1: Là giá trị […]

Hàm OR – Hàm trả về giá trị logic True nếu tồn tại 1 đối số có giá trị True trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm OR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel. Mô tả: Hàm trả về giá trị logic True nếu tồn tại 1 đối số có giá trị True trong Excel. Cú pháp: OR(logical1,[logical2], …). Trong đó: […]

Hàm XOR – Hàm trả về một hàm Exclusive Of logical của tất cả các đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm XOR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel. Mô tả: Hàm trả về một hàm Exclusive Of logical của tất cả các đối số trong Excel. Cú pháp: XOR(logical1,[logical2], …). Trong đó: – Logical1, logical2, […]

Hàm Dcounta – Hàm thực hiện đếm các ô không trống trong cơ sở dữ liệu trong Excel

Ở bài viết trước các bạn làm quen với hàm Dcount, bài viết hôm nay giới thiệu tới các bạn hàm Dcounta – hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu. Mô tả: Hàm thực hiện đếm các ô không trống trong trường (cột) trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu với điều […]