Hàm Vlookup – Hàm dò tìm giá trị theo cột trong Excel

Bài viết dưới đây tiếp tục giới thiệu tới các bạn cách sử dụng Hàm Vlookup – hàm tìm kiếm giá trị theo cột trong Excel – Hàm thứ 4 trong 10 hàm phổ biến nhất.

Hàm Vlookup

Mô tả:

Hàm thực hiện dò tìm giá trị theo cột trong Excel.

Cú pháp:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]).

Trong đó:

lookup_value: Giá trị tìm kiếm, là tham số bắt buộc.

table_array: Bảng giá trị chứa giá trị tìm kiếm, sử dụng địa chỉ tuyệt đối của bảng khi tham chiếu để tránh sai sót.

col_index_num: Số thứ tự của cột cần lấy dữ liệu tương ứng với giá trị tìm kiếm, là tham số bắt buộc.

range_lookup: Cơ sở tìm kiếm, có 2 giá trị:

+ range_lookup = True (tương đương với 1) -> dò tìm tương đối.

+ range_lookup= False (tương đương với 0) -> dò tìm tuyệt đối.

Chú ý:

– Trường hợp nếu giá trị range_lookup = True hoặc bị bỏ qua -> cột đầu tiên cần được sắp xếp theo bảng chữ cái hoặc số nếu không hàm trả về giá trị không đúng. Nếu không muốn sắp xếp dữ liệu bạn hãy dùng range_lookup = False.

– Nếu giá trị dò tìm nhỏ hơn giá trị bé nhất trong cột đầu tiên và range_lookup = True -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A. Nếu range_lookup = False -> thông báo lỗi không tìm thấy giá trị thích hợp.

– Nếu giá trị col_index_num lớn hơn số cột trong table- array -> hàm trả về giá trị lõi #REF!

– Nếu table_array -> hàm trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ:

1. Ví dụ dò tìm giá trị tương đối.

Ví dụ có bảng điểm trung bình học sinh với giá trị đánh giá học lực chỉ có các mức như bảng xếp loại. Việc dò tìm giá trị tương đối cho phép lấy giá trị lớn nhất trong bảng dữ liệu nhưng nhỏ hơn giá trị cần tìm kiếm. Chính vì vậy bạn có thể xếp loại học sinh một cách nhanh chóng.

Hàm Vlookup trong Excel

Bước 1: Tại ô cần xếp loại học lực học sinh nhập công thức: =VLOOKUP(D5,$D$11:$E$15,2,TRUE). Ở đây do tìm tương đối nên chọn giá trị True.

Hàm Vlookup trong Excel 2

Bước 2: Nhấn Enter kết quả học lực của học sinh là:

Hàm Vlookup trong Excel 3

Ở đây dữ liệu đầu vào để dò tìm là 6.9 so sánh không trùng với bất kì dữ liệu nào trong bảng Xếp loại. Do dò tìm tương đối nên tìm giá trị lớn nhất trong bảng nhỏ hơn 6.9 là 5 -> hs xếp loại học lực trung bình.

Bước 3: Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm Vlookup trong Excel 4

2. Dò tìm giá trị tuyệt đối.

Điền hãng sản xuất vào bảng dữ liệu dựa vào bảng Nhà sản xuất thông qua mã STT.

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

Bước 1: Tại ô cần điền nhà sản xuất nhập công thức: =VLOOKUP(B5,D12:E17,2,0) hoặc bạn có thể nhập giá trị False thay thế 0.

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel 2

Bước 2: Nhấn Enter -> kết quả nhận được:

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel 3

Bước 3: Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel 4

3. Dò tìm dữ liệu từ nhiều sheet trong Excel.

Ví dụ có sheet Hoa_Don và sheet Nha_SX điền tên nhà sản xuất vào trong đơn nhập hàng được lấy từ sheet Nha_SX thông qua mã sản phẩm.

– Sheet Hoa_Don:

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel 5

– Sheet Nha_SX.

Dò tìm dữ liệu

Bước 1: Tại ô cần điền nhà sản xuất nhập công thức: =VLOOKUP(C6,).

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel 6

Bước 2: Tiếp tục di chuyển sang sheet Nha_SX lựa chọn vùng dữ liệu cần dò tìm giá trị.

Dò tìm dữ liệu 2

Bước 3: Tiếp theo bạn nhập số thứ tự cột trả về và phương thức dò tìm tuyệt đối -> công thức hoàn chỉnh: =VLOOKUP(C6,Nha_SX!$B$5:$C$12,2,FALSE).

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel 7

Bước 4: Nhấn Enter -> kết quả mặt hàng có mã SS-DT được sản xuất tại Nhật Bản.

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel 8

Bước 5: Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel 9

Chú ý: Bạn nên để vùng dữ liệu dò tìm ở địa chỉ tuyệt đối bằng cách bôi đen và nhấn phím F4.

Ngoài ra hàm Vlookup thường kết hợp với hàm If, Math, Left. Cách kết hợp với các hàm sẽ được giới thiệu ở bài sau.

Trên đây giới thiệu chi tiết hàm Vlookup và một số trường hợp đặc biệt của hàm.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *