Hàm ROWS – Hàm trả về tổng số hàng trong một tham chiếu hoặc 1 mảng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ROWS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Rows

Mô tả: Hàm trả về tổng số hàng trong một tham chiếu hoặc 1 mảng trong Excel.

Cú pháp: ROW(array)

Trong đó:

array là mảng hoặc công thức mảng hay tham chiếu tới 1 phạm vi ô cần xác định số hàng.

Ví dụ:

Tìm tổng số hàng của các tham chiếu theo bảng mô tả dưới đây:

Tìm tổng số hàng của các tham chiếu theo bảng

– Tính tổng số hàng của tham chiếu B7:B10 -> nhập công thức: =ROWS(B7:B10)

Tính tổng số hàng của tham chiếu B7:B10

– Nhấn Enter -> tổng số hàng của tham chiếu là:

Kết quả tổng số hàng của tham chiếu

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị tương ứng được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị tương ứng

– Trường hợp tính tổng số hàng trong mảng -> nhập công thức: =ROWS({1,2,3,4,5;6,2,3,5,9})

Trường hợp tính tổng số hàng trong mảng

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Kết quả giá trị trả về

– Vì ở đây mảng 2 hàng 5 cột -> hàm trả về tổng số hàng là 2.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ROWS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *