Author Archives: admincd

Hàm OR – Hàm trả về giá trị logic True nếu tồn tại 1 đối số có giá trị True trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm OR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel. Mô tả: Hàm trả về giá trị logic True nếu tồn tại 1 đối số có giá trị True trong Excel. Cú pháp: OR(logical1,[logical2], …). Trong đó: […]

Hàm NOT – Hàm trả về giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logical trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NOT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel. Mô tả: Hàm trả về giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logical trong Excel. Cú pháp: NOT(logical). Trong đó: – Logical1: Là giá trị […]

Hàm IFNA – Hàm trả về giá trị mà bạn chỉ định khi công thức trả về giá trị lỗi #N trên A trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IFNA – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel. Mô tả: Hàm trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu công thức trả về giá trị lỗi #N/A, nếu không trả về kết quả của […]

Hàm IFERROR – Hàm kiểm tra lỗi trong công thức trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IFERROR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel. Mô tả: Hàm kiểm tra lỗi trong công thức, nếu công thức lỗi hàm trả về giá trị do bạn chỉ định, nếu không hàm trả về […]

Hàm IF – Cách dùng hàm IF và ví dụ

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IF – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel. Mô tả: Hàm kiểm tra điều kiện trong Excel, cho phép so sánh logic giữa một giá trị và những gì bạn mong muốn. Cú pháp: IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]). […]

Hàm Dget – Hàm trích một giá trị từ cơ sở dữ liệu khớp với điều kiện trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ví dụ và cách sử dụng hàm Dget – Hàm trích một giá trị từ cơ sở dữ liệu khớp với điều kiện trong Excel. Nó là 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm Cơ sở dữ liệu. Mô tả: Hàm thực hiện trích một giá […]

Hàm Choose – Hàm trả về giá trị trong danh sách các đối số trong Excel

Ở bài viết này giới thiệu chi tiết tới các bạn cách sử dụng hàm Choose là 1 trong 10 hàm phổ biến nhất. Mô tả: Hàm thực hiện trả về 1 giá trị trong danh sách các đối số theo index_num. Cú pháp: CHOOSE(index_num, value1, [value2], …). Trong đó: – index_num: Vị trí của […]

Hàm DAVERAGE – Hàm tính giá trị trung bình của các mục nhập cơ sở dữ liệu trong Excel

Ở bài viết này giới thiệu tới các bạn các hàm cơ sở dữ liệu trong Excel. Hàm DAVERAGE là một trong những hàm thường xuyên hay sử dụng nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu. Mô tả: Hàm thực hiện tính trung bình các giá trị trong 1 trường (cột) trong 1 danh […]

Hàm Vlookup – Hàm dò tìm giá trị theo cột trong Excel

Bài viết dưới đây tiếp tục giới thiệu tới các bạn cách sử dụng Hàm Vlookup – hàm tìm kiếm giá trị theo cột trong Excel – Hàm thứ 4 trong 10 hàm phổ biến nhất. Mô tả: Hàm thực hiện dò tìm giá trị theo cột trong Excel. Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]). Trong đó: – […]

Hàm Dcounta – Hàm thực hiện đếm các ô không trống trong cơ sở dữ liệu trong Excel

Ở bài viết trước các bạn làm quen với hàm Dcount, bài viết hôm nay giới thiệu tới các bạn hàm Dcounta – hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu. Mô tả: Hàm thực hiện đếm các ô không trống trong trường (cột) trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu với điều […]