Hàm OR – Hàm trả về giá trị logic True nếu tồn tại 1 đối số có giá trị True trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm OR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm OR

Mô tả: Hàm trả về giá trị logic True nếu tồn tại 1 đối số có giá trị True trong Excel.

Cú pháp: OR(logical1,[logical2], …).

Trong đó:

Logical1, logical2, là các giá trị logic cần tính hàm OR, logical1 là tham số bắt buộc, còn lại là tùy chọn, chứa tối đa 255 tham số logical.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị TRUE khi tồn tại ít nhất đối số trong hàm có giá trị TRUE.

– Hàm trả về giá trị FALSE khi tất cả các đối số của hàm có giá trị FALSE.

– Nếu tồn tại 1 trong các đối số của hàm là giá trị logic, còn lại có thể là văn bản -> hàm trả về chính giá trị logic đó.

– Nếu tất cả các đối số của hàm không phải là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm kết quả hàm OR của những giá trị logic sau:

Hàm OR trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =OR (E7,F7,G7).

Hàm OR trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm OR trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

– Ở đây tồn tại ít nhất 1 giá trị TRUE -> hàm trả về giá trị TRUE.

– Nếu tất cả giá trị các đối số là FALSE -> hàm trả về giá trị FALSE.

– Trường hợp:

+ Các giá trị đối số của hàm là văn bản nhưng tồn tại ít nhất 1 giá trị đối số là giá trị logic -> trả về chính giá trị logic đó.

+ Trường hợp tất cả các giá trị đối số của hàm không phải là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm OR trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm OR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *