Hàm SECH – Hàm trả về giá trị sec hyperbolic của 1 góc trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SECH – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Sech

Mô tả: Hàm trả về giá trị sec hyperbolic của 1 góc trong Excel, hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: SECH(number).

Trong đó: number là góc tính theo đơn vị radian muốn tính giá trị SECH, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị tuyệt đối của number phải nhỏ hơn 2^27.

– Giá trị góc number phải được tính bằng đơn vị radian nếu ở đơn vị độ phải chuyển sang đơn vị radian theo cách sau:

+ Nhân giá trị number với giá trị PI()/180.

+ Sử dụng hàm chuyển đổi RADIANS.

– Nếu giá trị number nằm ngoài phạm vi -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính giá trị SECH của những góc sau:

Hàm SECH trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SECH(D7).

Hàm SECH trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SECH trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SECH trong Excel 4

– Với trường hợp giá góc là độ bạn có thể sử dụng hàm RADIANS để chuyển đổi -> nhập công thức: =SECH(RADIANS(D9)).

Hàm SECH trong Excel 5

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SECH trong Excel 6

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SECH trong Excel 7

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và một số ví dụ cụ thể khi làm việc với hàm SECH.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *