Hàm COMBINA – Hàm trả về số lượng các kết hợp với tần suất lặp trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm COMBINA– 1 trong những hàm lượng giác và toán học hay sử dụng hiện nay.

Hàm COMBINA

Mô tả: Hàm trả về số lần kết hợp có kèm những lần lặp lại đối với 1 số lượng các mục đã cho, hàm hỗ trợ từ Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: COMBINA(number, number_chosen)

Trong đó:

– number: Số hạng mục cần xác định nhóm, 0 ≤ number ≤ number_chosen  là tham số bắt buộc.

– number_chosen: Số hạng mục có trong mỗi tổ hợp, 0 ≤ number_chosen là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp các đối số là số thập phân, chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các đối số không ở dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu các đối số nằm ngoài mức giới hạn -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number hoặc number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình hàm Combina sử dụng (với Nnumber M number_choosen).

Phương trình hàm Combina sử dụng(với N là number và M là number_choosen)

Ví dụ:

Tính số tổ được tạo thành từ số học sinh trong bảng sau (tính cả số lần lặp lại).

Tính số tổ được tạo thành từ số học sinh trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COMBINA(C7,D7)

Tại ô cần tính nhập công thức: =COMBINA(C7,D7)

– Nhấn Enter -> số tổ 2 người được tạo thành từ 4 học sinh có tính số lần lặp lại là:

Kết quả số tổ 2 người được tạo thành từ 4 học sinh

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng hàm COMBINA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *