Hàm NOT – Hàm trả về giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logical trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NOT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm NOT – Hàm trả về giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logical trong Excel

Hàm NOT

Mô tả: Hàm trả về giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logical trong Excel.

Cú pháp: NOT(logical).

Trong đó:

Logical1: Là giá trị logic cần tính hàm NOT.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị TRUE đối số có giá trị là FALSE và ngược lại.

Ví dụ:

Tìm kết quả hàm NOT của những giá trị logic sau:

Hàm NOT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =NOT(E7).

Hàm NOT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm SEARCH, SEARCHB – Hàm xác định vị trí của 1 từ hoặc 1 chuỗi văn bản con trong 1 chuỗi văn bản lớn trong Excel

Hàm NOT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm NOT trong Excel 4

– Ở đây phủ định của giá trị TRUE -> hàm trả về giá trị FALSE, phủ định của giá trị FALSETRUE.

– Trường hợp giá trị ô trống, giá trị bằng 0 có phủ định bằng TRUE.

– Trong trường hợp giá trị logical là văn bản -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm NOT trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm BITOR – Hàm trả về bitwise ‘Or’ của hai số ở dạng nhị phân trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NOT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *