Hàm IFERROR – Hàm kiểm tra lỗi trong công thức trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IFERROR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IFERROR – Hàm kiểm tra lỗi trong công thức trong Excel

Hàm IfError

Mô tả: Hàm kiểm tra lỗi trong công thức, nếu công thức lỗi hàm trả về giá trị do bạn chỉ định, nếu không hàm trả về kết quả của công thức. Sử dụng hàm IFERROR để xử lý và tìm lỗi trong công thức.

Cú pháp: IFERROR(value, value_if_error).

value: Đối số cần kiểm tra lỗi.

value_if_error: Giá trị trả về nếu công thức lỗi, gồm các lỗi #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.

Chú ý:

– Nếu giá trị value hoặc value_if_error là ô trống -> hàm coi nó là một chuỗi trống.

– Nếu value_if_error là một công thức mảng -> hàm trả về một mảng cho từng ô.

Ví dụ:

Kiểm tra phép tính điểm trung bình nếu sai đưa ra thông báo phép tính sai.

Hàm IFERROR trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IFERROR((G7+H7+I7)/J7,”Phép tính sai”).

Tìm hiểu thêm: Cách xuống dòng trong Excel 2010

Hàm IFERROR trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IFERROR trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IFERROR trong Excel 4

>>>>>Xem thêm: Hàm COT – Hàm trả về giá trị Cotang của góc được đo bằng radian trong Excel

– Ở đây với giá trị chứa văn bản -> thực hiện phép chia -> đưa ra giá trị lỗi. Với số môn bằng 0 -> phép tính chứa giá trị 0 ở mẫu nên phép tính sai.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IFERROR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *