Hàm OCT2BIN – Hàm thực hiện chuyển đổi số bát phân thành số nhị phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm OCT2BIN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm OCT2BIN

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi số bát phân thành số nhị phân.

Cú pháp: OCT2BIN(number, [places]).

Trong đó:

number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

places: Số kí tự được dùng, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm lấy số kí tự tối thiểu để biểu diễn giá trị đó.

Chú ý:

– Nếu number không phải dạng số bát phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number hoặc number > 777 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number -> hàm bỏ qua khoảng trắng và trả về số nhị phân 10 ký tự.

– Nếu hàm yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu places không phải số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu places ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số bát phân sang hệ nhị phân với các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm OCT2BIN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =OCT2BIN(C6,D6).

Hàm OCT2BIN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm OCT2BIN trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm OCT2BIN trong Excel 4

– Nếu hàm OCT2BIN yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm OCT2BIN trong Excel 5

– Trường hợp number hoặc number > 777 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm OCT2BIN trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm OCT2BIN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *