Hàm SQRT – Hàm trả về căn bậc hai của 1 số dương trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SQRT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Sqrt

Mô tả: Hàm trả về căn bậc hai của một số dương.

Cú pháp: SQRT(number).

Trong đó: number là số muốn tính căn bậc hai của nó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

1. Tính căn bậc hai của những giá trị trong bảng sau:

Hàm SQRT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SQRT(D7).

Hàm SQRT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SQRT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SQRT trong Excel 4

– Trường hợp giá trị number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm SQRT trong Excel 5

2. Tìm nghiệm của phương trình bậc 2.

– Tính giá trị delta:

Hàm SQRT trong Excel 6

– Tính căn bậc 2 của giá trị delta:

Hàm SQRT trong Excel 7

– Tính giá trị 2 nghiệm của phương trình dựa vào căn bậc hai của delta vừa tính được:

Hàm SQRT trong Excel 8

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cách sử dụng hàm SQRT.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *