Hàm FACTDOUBLE – Hàm trả về giai thừa kép của 1 số trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm FACTDOUBLE – Hàm trả về giai thừa của 1 số trong Excel.

Hàm Factdouble

Mô tả: Hàm thực hiện trả về giai thừa kép của 1 số trong Excel.

Cú pháp: FACTDOUBLE(number).

Trong đó giá trị number là số không âm muốn lấy giá trị giai thừa.

Chú ý:

– Nếu number là số âm hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp number là số thập phân hàm thực hiện lấy phần nguyên giá trị number.

– Nếu number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number là số chẵn -> cách tính giai thừa kép như sau:

Công thức

– Nếu number là số lẻ -> cách tính giai thừa kép như sau:

Công thức 2

Ví dụ:

Tính giai thừa của các giá trị trong bảng dữ liệu sau:

Hàm FACTDOUBLE trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =FACTDOUBLE(H7).

Hàm FACTDOUBLE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm FACTDOUBLE trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm FACTDOUBLE trong Excel 4

+ Ở đây giá trị thập phân 1.99 bị cắt cụt thành số nguyên nên giá trị giai thừa bằng 1.

+ Giá trị 0 giai thừa có kết quả là 1.

– Trường hợp giá trị number là số âm -> Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm FACTDOUBLE trong Excel 5

– Trường hợp giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm FACTDOUBLE trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số lưu ý trong quá trình làm việc với hàm FACTDOUBLE.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *