Hàm ACOSH – Hàm tính cosin hyperbolic nghịch đảo của một số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm ACOSH – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học hay được ưa dùng hiện nay.

Bạn đang đọc: Hàm ACOSH – Hàm tính cosin hyperbolic nghịch đảo của một số trong Excel

Hàm Acosh

Mô tả: Hàm thực hiện tính cosin hyperbolic nghịch đảo của một số, cosin hyperbolic nghịch đảo là giá trị mà cosin hyperbolic của nó là 1 số. Giá trị số đó phải lớn hơn 1.

Cú pháp: ACOSH(number).

Trong đó: number là giá trị cosin của góc cần lấy, giá trị number phải lớn hơn 1, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Đối số number là giá trị COSH cần tính, hay chính là ACOSH(COSH(number).

– Trường hợp giá trị number nhỏ hơn 1-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Giá trị trả về của hàm ACOSH là 1 số.

Ví dụ:

Tính giá trị cosin hyperbolic nghịch đảo của các giá trị sau:

Hàm ACOSH trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: ACOSH(1).

Hàm ACOSH trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị cosin hyperbolic nghịch đảo của 1 là:

Tìm hiểu thêm: Hàm SUMX2MY2 – Hàm trả về tổng của hiệu các bình phương của các giá trị tương ứng trong 2 mảng trong Excel

Hàm ACOSH trong Excel 3

– Tương tự với các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ACOSH trong Excel 4

– Riêng giá trị ACOSH(0)ACOSH(-50) hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm ACOSH trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm IPMT – Hàm trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư của một kỳ xác định trong Excel

Do đối số number bằng 0-50 nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và một số trường hợp đặc biệt khi làm việc với hàm ACOSH.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *