Hàm ROUND – Hàm làm tròn 1 số với số chữ số xác định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ROUND – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Round

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn một số với số chữ số đã xác định.

Cú pháp: ROUND(number, num_digits).

Trong đó:

number: Giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

num_digits: Số chữ số muốn làm tròn tới, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

num_digits > 0 -> giá trị được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.

num_digits = 0 -> giá trị được làm tròn tới số nguyên gần nhất.

num_digits -> giá trị được làm tròn sang bên trái số thập phân.

– Muốn làm tròn số lên (tiến ra xa số 0 bất kể dấu của số) sử dụng hàm ROUNDUP.

– Muốn làm tròn số xuống (lại gần số 0 bất kể dấu của số) sử dụng hàm ROUNDDOWN.

– Muốn làm tròn số tới bội số xác định sử dụng hàm MROUND.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị sau sử dụng hàm ROUND.

Hàm ROUND trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ROUND(D7,E7).

Hàm ROUND trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ROUND trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ROUND trong Excel 4

Ở đây với cùng 1 giá trị muốn làm tròn 25.68:

+ Số vị trí làm tròn = 1 -> làm tròn sau dấu thập phân 1 chữ số -> kết quả 25.7.

+ Số vị trí làm tròn = 0 -> làm tròn tới số nguyên gần nhất -> kết quả 26.

+ Số vị trí làm tròn = -1 -> làm tròn sang bên trái dấu thập phân -> kết quả 30.

– Tương tự với cùng 1 giá trị nhưng số vị trí làm tròn đối nhau -> kết quả là:

Hàm ROUND trong Excel 5

– Trường hợp số vị trí làm tròn (số dương) lớn hơn số vị trí sau dấu thập phân của giá trị muốn làm tròn -> hàm giữ nguyên giá trị ban đầu.

Hàm ROUND trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm ROUND.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *