Hàm DISC – Hàm trả về mức chiết khấu cho một chứng khoán trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DISC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DISC

Mô tả: Hàm trả về mức chiết khấu cho một chứng khoán.

Cú pháp: DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

Trong đó:

settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

pr: Giá chứng khoán theo mệnh giá 100$, là tham số bắt buộc.

redemption: Giá trị hoàn trả của chứng khoán với mỗi mệnh giá 100$, là tham số bắt buộc.

basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

– Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.

– Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu pr ≤ 0 hoặc redemption ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm tính toán dựa theo công thức sau:

Hàm DISC tính toán theo công thức

Trong đó:

+ B = số ngày trong năm, tùy thuộc vào cơ sở năm.

+ DSM = số ngày từ ngày kết toán đến ngày đáo hạn.

Ví dụ:

Tính tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán có các tham số sau:

Tính tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán

– Tại ô cần tính nhập công thức: =DISC(D6,D7,D8,D9,D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =DISC(D6,D7,D8,D9,D10)

– Nhấn Enter -> tỷ lệ chiết khấu của trái phiếu là:

Kết quả tỷ lệ chiết khấu của trái phiếu

– Trường hợp giá trị hoàn trả của chứng khoán nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị hoàn trả của chứng khoán nhỏ hơn 0

– Trường hợp cơ sở đếm ngày nằm ngoài phạm vi của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp cơ sở đếm ngày nằm ngoài phạm vi của nó

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DISC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *