Danh sách các hàm trong Excel

Các hàm trong Excel rất đa dạng, ngay cả những bạn thường xuyên làm việc với Excel cũng chưa chắc đã nhớ được tất cả các hàm trong Excel. Hàm trong Excel được phân loại theo từng nhóm hàm, mỗi nhóm hàm có rất nhiều hàm và mỗi hàm thực hiện các chức năng khác nhau. Hầu như mỗi nhóm hàm thường có những hàm hay sử dụng và có nhiều hàm ít sử dụng đến. Vậy nếu các bạn muốn biết danh sách các hàm trong Excel và chức năng của từng hàm thì các bạn hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Danh sách các hàm trong Excel

Dưới đây bài viết tổng hợp danh sách tất cả các hàm và mô tả các hàm theo từng nhóm hàm trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Financial – nhóm hàm tài chính

Financial – nhóm hàm tài chính

Tên hàm

Mô tả

Hàm ACCRINT

Trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ

Hàm ACCRINTM

Trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn

Hàm AMORDEGRC

Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán bằng cách dùng hệ số khấu hao

Hàm AMORLINC

Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán

Hàm COUPDAYBS

Trả về số ngày từ lúc bắt đầu kỳ hạn phiếu lãi đến ngày thanh toán

Hàm COUPDAYS

Trả về số ngày trong kỳ hạn phiếu lãi có chứa ngày thanh toán

Hàm COUPDAYSNC

Trả về số ngày từ ngày thanh toán đến ngày phiếu lãi kế tiếp

Hàm COUPNCD

Trả về ngày phiếu lãi kế tiếp sau ngày thanh toán

Hàm COUPNUM

Trả về số phiếu lãi có thể thanh toán giữa ngày thanh toán và ngày đáo hạn

Hàm COUPPCD

Trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày thanh toán

Hàm CUMIPMT

Trả về tiền lãi lũy tích được trả giữa hai kỳ

Hàm CUMPRINC

Trả về tiền vốn lũy tích được trả cho một khoản vay giữa hai kỳ hạn

Hàm DB

Trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn cụ thể bằng cách dùng phương pháp giảm dần cố định

Hàm DDB

Trả về khấu hao của một tài sản cho một khoảng thời gian được xác định bằng cách dùng phương pháp giảm dần kép hoặc phương pháp khác mà bạn xác định

Hàm DISC

Trả về mức chiết khấu cho một chứng khoán      

Hàm DOLLARDE

Chuyển đổi một giá đôla, được thể hiện dưới dạng phân số, thành một giá đôla, được thể hiện dưới dạng số thập phân

Hàm DOLLARFR

Chuyển đổi một giá đôla, được thể hiện dưới dạng số thập phân, thành một giá đôla, được thể hiện dưới dạng phân số

Hàm DURATION

Trả về khoảng thời gian hàng năm của chứng khoán được thanh toán tiền lãi định kỳ

Hàm EFFECT

Trả về lãi suất hàng năm có hiệu lực

Hàm FV

Trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư

Hàm FVSCHEDULE

Trả về giá trị tương lai của tiền vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi mức lãi gộp

Hàm INTRATE

Trả về lãi suất cho một chứng khoán được đầu tư toàn bộ

Hàm IPMT

Trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư trong một kỳ hạn đã cho

Hàm IRR

Trả về suất sinh lợi nội bộ cho các chuỗi dòng tiền mặt

Hàm ISPMT

Tính tiền lãi được trả trong một kỳ hạn đã xác định của một khoản đầu tư

Hàm MDURATION

Trả lại khoảng thời gian sửa đổi theo Macauley cho chứng khoán với mệnh giá giả định 100 USD

Hàm MIRR

Trả về suất sinh lợi nội bộ mà tại đó các dòng tiền tích cực và tiêu cực được tính toán ở các mức khác nhau

Hàm NOMINAL

Trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm         

Hàm NPER

Trả về số kỳ hạn cho một khoản đầu tư

Hàm NPV

Trả về giá trị hiện tại thuần của một khoản đầu tư dựa trên một chuỗi các dòng tiền định kỳ và một mức chiết khấu

Hàm ODDFPRICE

Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ

Hàm ODDFYIELD

Trả về lợi tức của một chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ

Hàm ODDLPRICE

Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ cuối lẻ

Hàm ODDLYIELD

Trả về lợi tức của một chứng khoán với một chu kỳ cuối lẻ

Hàm PDURATION 

Trả về số chu kỳ được yêu cầu bởi một khoản đầu tư để đạt đến một giá trị đã xác định

Hàm PMT

Trả về thanh toán định kỳ cho một niên kim

Hàm PPMT

Trả về số tiền thanh toán trên tiền vốn cho một khoản đầu tư cho một kỳ hạn đã cho

Hàm PRICE

Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán trả lãi định kỳ

Hàm PRICEDISC

Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán được chiết khấu

Hàm PRICEMAT

Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán trả lãi khi đáo hạn

Hàm PV

Trả về giá trị hiện tại của một khoản đầu tư

Hàm RATE

Trả về lãi suất trên mỗi kỳ hạn của một niên kim

Hàm RECEIVED

Trả về số lượng nhận được khi tới hạn cho chứng khoán đầu tư đầy đủ

Hàm RRI 

Trả về một lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư

Hàm SLN

Trả về khấu hao đều của tài sản cho một kỳ hạn

Hàm SYD

Trả về số khấu hao tổng cả năm của tài sản cho một kỳ hạn đã xác định

Hàm TBILLEQ

Trả về lợi tức trái phiếu đổi ngang cho trái phiếu Kho bạc

Hàm TBILLPRICE

Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD cho trái phiếu Kho bạc

Hàm TBILLYIELD

Trả lại lợi tức cho trái phiếu Kho bạc

Hàm VDB

Trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn đã xác định hoặc kỳ hạn một phần bằng cách dùng phương pháp giảm dần

Hàm XIRR

Trả về suất sinh lợi nội bộ của một lịch biểu dòng tiền mặt không nhất thiết phải theo định kỳ

Hàm XNPV

Trả về giá hiện tại thuần của một lịch biểu dòng tiền mặt không nhất thiết phải theo định kỳ

Hàm YIELD

Trả về lợi tức trên chứng khoán trả lãi định kỳ

Hàm YIELDDISC

Trả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán giảm giá; ví dụ, một trái phiếu Kho bạc

Hàm YIELDMAT

Trả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn

2. Logical – nhóm hàm logic

Logical – nhóm hàm logic

Hàm

Mô tả

Hàm AND

Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE

Hàm FALSE

Trả về giá trị lô-gic FALSE

Hàm IF

Xác định một phép kiểm tra lô-gic cần thực hiện

Hàm IFERROR

Trả về một giá trị mà bạn xác định nếu một công thức đánh giá một lỗi, nếu không, trả về kết quả của công thức

Hàm IFNA

Trả về giá trị mà bạn xác định nếu biểu thức giải quyết thành #N/A, nếu không trả về kết quả của biểu thức

Hàm IFS

Kiểm tra xem có đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện hay không và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện TRUE đầu tiên.

Hàm NOT

Đảo ngược lô-gic của đối số của nó

Hàm OR

Trả về TRUE nếu bất kỳ đối số nào là TRUE

Hàm SWITCH

Trả về một biểu thức đối với một danh sách các giá trị và trả về kết quả tương ứng với giá trị trùng khớp đầu tiên. Nếu không có giá trị trùng khớp, có thể trả về một giá trị mặc định tùy chọn.

Hàm TRUE

Trả về giá trị lô-gic TRUE

Hàm XOR 

Trả về một OR riêng lô-gic của tất cả các đối số

3. Text – nhóm hàm xử lý văn bản và chuỗi

Text – nhóm hàm xử lý văn bản và chuỗi

Hàm

Mô tả

Hàm ASC

Thay đổi các chữ cái tiếng Anh (hai byte) độ rộng đầy đủ hoặc katakana trong chuỗi ký tự thành các ký tự (một byte) nửa độ rộng

Hàm BAHTTEXT

Chuyển đổi một số thành văn bản, bằng cách dùng định dạng tiền tệ ß (baht)

Hàm CHAR

Trả về ký tự được xác định bởi số mã

Hàm CLEAN

Loại bỏ tất cả ký tự không thể in từ văn bản

Hàm CODE

Trả về một mã số cho ký tự đầu tiên trong một chuỗi văn bản

Hàm CONCAT

Kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và/hoặc chuỗi nhưng không cung cấp dấu tách hoặc tham đối IgnoreEmpty.

Hàm CONCATENATE

Nối một số mục văn bản vào một mục văn bản

Hàm DBCS

Thay đổi các chữ cái tiếng Anh (một byte) nửa độ rộng hoặc katakana trong chuỗi ký tự thành các ký tự (hai byte) độ rộng đầy đủ

Hàm DOLLAR

Chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ $ (đôla)

Hàm EXACT

Kiểm tra xem hai giá trị văn bản có giống nhau không

Hàm FIND, FINDB

Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác (phân biệt chữ hoa, chữ thường)

Hàm FIXED

Định dạng một số như là văn bản với một số lượng cố định các số thập phân

Hàm LEFT, LEFTB

Trả về các ký tự ngoài cùng bên trái từ giá trị văn bản

Hàm LEN, LENB

Trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản

Hàm LOWER

Chuyển văn bản thành chữ thường

Hàm MID, MIDB

Trả về một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản bắt đầu tại vị trí bạn xác định

Hàm NUMBERVALUE

Chuyển đổi văn bản thành số theo cách độc lập bản địa

Hàm PHONETIC

Trích các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản

Hàm PROPER

Viết hoa chữ cái đầu trong mỗi từ của một giá trị văn bản

Hàm REPLACE, REPLACEB

Thay thế các ký tự trong văn bản

Hàm REPT

Lặp lại văn bản một số lần đã cho

Hàm RIGHT, RIGHTB

Trả về các ký tự ngoài cùng bên phải từ giá trị văn bản

Hàm SEARCH, SEARCHB

Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác (không phân biệt chữ hoa, chữ thường)

Hàm SUBSTITUTE

Thay văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản

Hàm T

Chuyển đổi các đối số của nó thành văn bản

Hàm TEXT

Định dạng một số và chuyển đổi nó thành văn bản

Hàm TEXTJOIN

Kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và/hoặc các chuỗi và bao gồm một dấu tách mà bạn chỉ định giữa mỗi giá trị văn bản sẽ được kết hợp. Nếu dấu tách là một chuỗi văn bản trống, hàm này sẽ ghép nối các phạm vi một cách hiệu quả.

Hàm TRIM

Loại bỏ các khoảng trắng từ văn bản

Hàm UNICHAR

Trả về ký tự Unicode là các tham chiếu bởi giá trị số thức đã cho

Hàm UNICODE 

Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản

Hàm UPPER

Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa

Hàm VALUE

Chuyển đổi một đối số văn bản thành một số

4. Date &Time – nhóm hàm ngày tháng và thời gian

Date &Time – nhóm hàm ngày tháng và thời gian

Hàm

Mô tả

Hàm DATE

Trả về số sê-ri của một ngày cụ thể

Hàm DATEDIF

Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày. Hàm này rất hữu ích trong các công thức khi bạn cần tính toán độ tuổi.

Hàm DATEVALUE

Chuyển đổi ngày từ dạng văn bản thành dạng số sê-ri

Hàm DAY

Chuyển đổi số sê-ri thành một ngày trong tháng

Hàm DAYS 

Trả về số ngày giữa hai ngày

Hàm DAYS360

Tính toán số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày

Hàm EDATE

Trả về số sê-ri của một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu một số tháng đã xác định

Hàm EOMONTH

Trả về số sê-ri của ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau một số tháng cụ thể

Hàm HOUR

Chuyển đổi số sê-ri thành giờ

Hàm ISOWEEKNUM 

Trả về số của số tuần ISO của năm cho một ngày đã cho

Hàm MINUTE

Chuyển đổi số sê-ri thành phút

Hàm MONTH

Chuyển đổi số sê-ri thành tháng

Hàm NETWORKDAYS

Trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa hai ngày

Hàm NETWORKDAYS.INTL

Trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa hai ngày bằng cách dùng tham số để cho biết có bao nhiêu ngày cuối tuần và đó là những ngày nào

Hàm NOW

Trả về số sê-ri của ngày và thời gian hiện thời

Hàm SECOND

Chuyển đổi số sê-ri thành giây

Hàm TIME

Trả về số sê-ri của một thời gian cụ thể

Hàm TIMEVALUE

Chuyển đổi thời gian từ dạng văn bản thành dạng số sê-ri

Hàm TODAY

Trả về số sê-ri của ngày hôm nay

Hàm WEEKDAY

Chuyển đổi số sê-ri thành một ngày trong tuần

Hàm WEEKNUM

Chuyển đổi số sê-ri thành một số biểu thị cho vị trí theo dạng số thức của một tuần trong một năm

Hàm WORKDAY

Trả về số sê-ri của một ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định

Hàm WORKDAY.INTL

Trả về số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định bằng cách dùng tham số để cho biết có bao nhiêu ngày cuối tuần và đó là những ngày nào

Hàm YEAR

Chuyển đổi số sê-ri thành năm

Hàm YEARFRAC

Trả về phần của năm thể hiện cho số ngày trọn vẹn tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc

5. Lookup & Reference – nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu

Lookup & Reference – nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu

Hàm

Mô tả

Hàm ADDRESS

Trả về tham chiếu dưới dạng văn bản tới một ô đơn trong một trang tính

Hàm AREAS

Trả về tổng số vùng trong một tham chiếu

Hàm CHOOSE

Chọn một giá trị từ một danh sách các giá trị

Hàm COLUMN

Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm COLUMNS

Trả về tổng số cột trong một tham chiếu

Hàm FORMULATEXT 

Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản

Hàm GETPIVOTDATA

Trả về dữ liệu lưu giữ trong báo cáo PivotTable

Hàm HLOOKUP

Tra cứu trong hàng trên cùng của một mảng và trả về giá trị của ô được chỉ báo

Hàm HYPERLINK

Tạo một lối tắt hoặc chuyển lệnh để mở ra một tài liệu lưu giữ trên một máy chủ mạng, mạng nội bộ hoặc Internet

Hàm INDEX

Dùng một chỉ mục để chọn một giá trị từ một tham chiếu hoặc mảng

Hàm INDIRECT

Trả về tham chiếu được chỉ báo bởi một giá trị văn bản

Hàm LOOKUP

Tra cứu các giá trị trong một véc-tơ hoặc mảng

Hàm MATCH

Tra cứu các giá trị trong một tham chiếu hoặc mảng

Hàm OFFSET

Trả về giá trị khoảng cách tham chiếu từ một tham chiếu đã cho

Hàm ROW

Trả về số hàng của một tham chiếu

Hàm ROWS

Trả về tổng số hàng trong một tham chiếu

Hàm RTD

Truy xuất dữ liệu thời gian thực từ một chương trình có hỗ trợ tự động hóa COM

Hàm TRANSPOSE

Trả về hoán vị của một mảng

Hàm VLOOKUP

Tra cứu trong cột thứ nhất của một mảng và di chuyển qua hàng để trả về giá trị của một ô

6. Math & Trig – nhóm hàm lượng giác và toán học

Math & Trig – nhóm hàm lượng giác và toán học

Hàm

Mô tả

Hàm ABS

Trả về giá trị tuyệt đối của một số

Hàm ACOS

Trả về arccosin của một số

Hàm ACOSH

Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm ACOT 

Trả về arccotangent của một số

Hàm ACOTH 

Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số

Hàm AGGREGATE

Trả về một giá trị tổng hợp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu

Hàm ARABIC

Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số

Hàm ASIN

Trả về arcsin của một số

Hàm ASINH

Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm ATAN

Trả về arctangent của một số

Hàm ATAN2

Trả về arctang từ các tọa độ x và y

Hàm ATANH

Trả về tang hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm BASE 

Chuyển đổi một số thành bản trình bày dạng văn bản với cơ số đã cho (cơ số)

Hàm CEILING

Làm tròn số đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm CEILING.MATH 

Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm CEILING.PRECISE

Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.

Hàm COMBIN

Trả về số lượng các kết hợp cho một số đối tượng đã cho

Hàm COMBINA 

Trả về số lượng các kết hợp với tần suất lặp cho một số mục đã cho

Hàm COS

Trả về cosin của một số

Hàm COSH

Trả về dạng cosin hyperbolic của một số

Hàm COT 

Trả về cotang của một góc

Hàm COTH 

Trả về hyperbolic cotang của một số

Hàm CSC 

Trả về cosecant của một góc

Hàm CSCH 

Trả về cosec hyperbolic của một góc

Hàm DECIMAL 

Chuyển đổi một đại diện dạng văn bản của một số trong một cơ số được cho thành một số thập phân

Hàm DEGREES

Chuyển đổi radian sang độ

Hàm EVEN

Làm tròn số lên đến một số nguyên chẵn gần nhất

Hàm EXP

Trả về e lũy thừa của một số đã cho

Hàm FACT

Trả về thừa số của một số

Hàm FACTDOUBLE

Trả về thừa số kép của một số

Hàm FLOOR

Làm tròn số xuống, tiến tới không

Hàm FLOOR.MATH

Làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm FLOOR.PRECISE

Làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất. Bất chấp dấu của số, số sẽ được làm tròn xuống.

Hàm GCD

Trả về ước số chung lớn nhất

Hàm INT

Làm tròn số xuống đến một số nguyên gần nhất

Hàm ISO.CEILING

Trả về một số được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm LCM

Trả về bội số chung nhỏ nhất

Hàm LN

Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số

Hàm LOG

Trả về lô-ga-rit của một số cho một cơ số đã xác định

Hàm LOG10

Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số

Hàm MDETERM

Trả về giá trị xác định ma trận của một mảng

Hàm MINVERSE

Trả về giá trị nghịch đảo ma trận của một mảng

Hàm MMULT

Trả về tích ma trận của hai mảng

Hàm MOD

Trả về số dư của phép chia

Hàm MROUND

Trả về một số được làm tròn thành một bội số mong muốn

Hàm MULTINOMIAL

Trả về đa thức của một tập số

Hàm MUNIT 

Trả về ma trận đơn vị hoặc hướng đã xác định

Hàm ODD

Làm tròn số lên đến một số nguyên lẻ gần nhất

Hàm PI

Trả về giá trị pi

Hàm POWER

Trả về kết quả của một số lũy thừa

Hàm PRODUCT

Nhân các đối số của nó

Hàm QUOTIENT

Trả về phần nguyên của phép chia

Hàm RADIANS

Chuyển đổi độ sang radian

Hàm RAND

Trả về số ngẫu nhiên giữa 0 và 1

Hàm RANDBETWEEN

Trả về số ngẫu nhiên giữa các số bạn xác định

Hàm ROMAN

Chuyển đổi số Ả Rập thành số La Mã, dạng văn bản

Hàm ROUND

Làm tròn một số thành số chữ số đã xác định

Hàm ROUNDDOWN

Làm tròn số xuống, tiến tới không

Hàm ROUNDUP

Làm tròn số lên, xa khỏi không

Hàm SEC 

Trả về sec của một góc

Hàm SECH 

Trả về sec hyperbolic của một góc

Hàm SERIESSUM

Trả về tổng chuỗi lũy thừa theo công thức

Hàm SIGN

Trả về dấu hiệu của một số

Hàm SIN

Trả về sin của góc đã cho

Hàm SINH

Trả về sin hyperbolic của một số

Hàm SQRT

Trả về căn bậc hai dương

Hàm SQRTPI

Trả về căn bậc hai (số * pi)

Hàm SUBTOTAL

Trả về một tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu

Hàm SUM

Thêm các đối số của nó

Hàm SUMIF

Thêm các ô được xác định bởi một tiêu chí đã cho

Hàm SUMIFS

Thêm các ô trong một phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí

Hàm SUMPRODUCT

Trả về tổng tích của các cấu phần mảng tương ứng

Hàm SUMSQ

Trả về tổng bình phương của các đối số

Hàm SUMX2MY2

Trả về tổng chênh lệch bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng

Hàm SUMX2PY2

Trả về tổng của tổng bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng

Hàm SUMXMY2

Trả về tổng bình phương của các chênh lệch của các giá trị tương ứng trong hai mảng

Hàm TAN

Trả về tang của một số

Hàm TANH

Trả về tang hyperbolic của một số

Hàm TRUNC

Rút ngắn số thành số nguyên

7. Statistical – nhóm hàm thống kê

Statistical – nhóm hàm thống kê

Hàm

Mô tả

Hàm AVEDEV

Trả về giá trị trung bình của các độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ trung bình của chúng

Hàm AVERAGE

Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó

Hàm AVERAGEA

Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic

Hàm AVERAGEIF

Trả về giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng) của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng một tiêu chí đã cho

Hàm AVERAGEIFS

Trả về trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô thỏa mãn nhiều tiêu chí

Hàm BETA.DIST 

Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Hàm BETA.INV

Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định

Hàm BINOM.DIST 

Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ

Hàm BINOM.DIST.RANGE

Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức

Hàm BINOM.INV

Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn

Hàm CHISQ.DIST 

Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích

Hàm CHISQ.DIST.RT 

Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Hàm CHISQ.INV 

Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích

Hàm CHISQ.INV.RT 

Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Hàm CHISQ.TEST 

Trả về kiểm định tính độc lập

Hàm CONFIDENCE.NORM 

Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể

Hàm CONFIDENCE.T

Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể bằng cách dùng phân bố t Student

Hàm CORREL

Trả về hệ số tương quan giữa hai tập dữ liệu

Hàm COUNT

Đếm có bao nhiêu số nằm trong danh sách các đối số

Hàm COUNTA

Đếm có bao nhiêu giá trị nằm trong danh sách các đối số

Hàm COUNTBLANK

Đếm số lượng ô trống trong phạm vi

Hàm COUNTIF

Đếm số ô trống trong phạm vi đáp ứng tiêu chí được cho

Hàm COUNTIFS

Đếm số ô trong phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí

Hàm COVARIANCE.P 

Trả về hiệp phương sai, trung bình tích của mỗi cặp lệch

Hàm COVARIANCE.S

Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình của các độ lệch tích cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu

Hàm DEVSQ

Trả về tổng bình phương độ lệch

Hàm EXPON.DIST 

Trả về phân bố hàm mũ

Hàm F.DIST 

Trả về phân bố xác suất F

Hàm F.DIST.RT 

Trả về phân bố xác suất F

Hàm F.INV 

Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F

Hàm F.INV.RT 

Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F

Hàm F.TEST 

Trả về kết quả của kiểm tra F-test

Hàm FISHER

Trả về chuyển đổi Fisher

Hàm FISHERINV

Trả về giá trị nghịch đảo của chuyển đổi Fisher

Hàm FORECAST

Trả về một giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính

Lưu ý: Trong Excel 2016, hàm này được thay thế bằng FORECAST.LINEARnhư một phần trong hàm Dự báo mới nhưng hàm vẫn tương thích với các phiên bản trước.

Hàm FORECAST.ETS

Trả về giá trị tương lai dựa trên giá trị hiện có (lịch sử) bằng cách sử dụng phiên bản AAA của giải thuật Làm nhẵn Hàm mũ (ETS)

Lưu ý: Hàm này không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT 

Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại một ngày đích được chỉ định. Lưu ý: Hàm này không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.

Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY

Trả về chiều dài của mẫu hình lặp lại mà Excel phát hiện đối với chuỗi thời gian đã xác định

Lưu ý: Hàm này không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.

Hàm FORECAST.ETS.STAT

Trả về một giá trị thống kê là kết quả của quá trình dự báo chuỗi thời gian. Lưu ý: Hàm này không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.

Hàm FORECAST.LINEAR 

Trả về giá trị tương lai dựa trên giá trị hiện có

Lưu ý: Hàm này không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.

Hàm FREQUENCY

Trả về phân bố tần suất dưới dạng một mảng dọc

Hàm GAMMA 

Trả về giá trị hàm Gamma

Hàm GAMMA.DIST 

Trả về phân bố gamma

Hàm GAMMA.INV 

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma

Hàm GAMMALN

Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)

Hàm GAMMALN.PRECISE

Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)

Hàm GAUSS 

Trả về 0,5 thấp hơn phân bố lũy tích thường chuẩn hóa

Hàm GEOMEAN

Trả về trung bình hình học

Hàm GROWTH

Trả về các giá trị dọc theo xu hướng hàm mũ

Hàm HARMEAN

Trả về trung bình điều hòa

Hàm HYPGEOM.DIST

Trả về phân bố siêu bội

Hàm INTERCEPT

Trả về đoạn cắt của đường hồi quy tuyến tính

Hàm KURT

Trả về độ lồi của tập dữ liệu

Hàm LARGE

Trả về giá trị lớn nhất thứ k trong một tập dữ liệu

Hàm LINEST

Trả về các tham số của một xu hướng tuyến tính

Hàm LOGEST

Trả về các tham số của một xu hướng hàm mũ

Hàm LOGNORM.DIST 

Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích

Hàm LOGNORM.INV 

Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích lô-ga-rit

Hàm MAX

Trả về giá trị tối đa trong danh sách các đối số

Hàm MAXA

Trả về giá trị tối đa trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và các giá trị lô-gic

Hàm MAXIFS

Trả về giá trị tối đa giữa các ô được xác định bởi một bộ điều kiện hoặc tiêu chí đã cho

Hàm MEDIAN

Trả về số trung vị của các số đã cho

Hàm MIN

Trả về giá trị tối thiểu trong danh sách các đối số

Hàm MINA

Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và các giá trị lô-gic

Hàm MINIFS

Trả về giá trị tối thiểu giữa các ô được xác định bởi một bộ điều kiện hoặc tiêu chí đã cho.

Hàm MODE.MULT

Trả về một mảng dọc của các giá trị thường xảy ra nhất, hoặc các giá trị lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu

Hàm MODE.SNGL 

Trả về giá trị chung nhất trong một tập dữ liệu

Hàm NEGBINOM.DIST 

Trả về phân bố nhị thức âm

Hàm NORM.DIST 

Trả về phân bố lũy tích chuẩn

Hàm NORM.INV 

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn

Hàm NORM.S.DIST 

Trả về phân bố lũy tích thường chuẩn hóa

Hàm NORM.S.INV 

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích thường chuẩn hóa

Hàm PEARSON

Trả về hệ số tương quan mômen tích Pearson

Hàm PERCENTILE.EXC

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, tại đó k nằm trong phạm vi 0..1, loại trừ

Hàm PERCENTILE.INC

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi

Hàm PERCENTRANK.EXC

Trả về thứ hạng của một giá trị trong một tập dữ liệu dưới dạng phần trăm (không bao gồm 0..1) của tập dữ liệu

Hàm PERCENTRANK.INC 

Trả về thứ hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu

Hàm PERMUT

Trả về số hoán vị của số đối tượng đã cho

Hàm PERMUTATIONA

Trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng (có lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng

Hàm PHI

Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân bố thường tiêu chuẩn

Hàm POISSON.DIST 

Trả về phân bố Poisson

Hàm PROB

Trả về xác suất mà các giá trị trong phạm vi nằm giữa hai giới hạn

Hàm QUARTILE.EXC

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa trên các giá trị phân vị từ 0..1, không bao gồm 0 và 1

Hàm QUARTILE.INC

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu

Hàm RANK.AVG 

Trả về thứ hạng của số trong danh sách số

Hàm RANK.EQ 

Trả về thứ hạng của số trong danh sách số

Hàm RSQ

Trả về bình phương hệ số tương quan mômen tích Pearson

Hàm SKEW

Trả về độ xiên của phân bố

Hàm SKEW.P

Trả về độ xiên của phân bố dựa trên tổng thể: đặc trưng mức độ mất đối xứng của phân bố xung quanh trung bình của nó

Hàm SLOPE

Trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính

Hàm SMALL

Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong một tập dữ liệu

Hàm STANDARDIZE

Trả về giá trị chuẩn hóa

Hàm STDEV.P 

Tính toán độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể

Hàm STDEV.S 

Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu

Hàm STDEVA

Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic

Hàm STDEVPA

Tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic

Hàm STEYX

Trả về lỗi thông thường của giá trị y ước đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy

Hàm T.DIST 

Trả về Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student

Hàm T.DIST.2T 

Trả về Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student

Hàm T.DIST.RT 

Trả về phân bố t Student

Hàm T.INV

Trả về giá trị t của phân bố t Student dưới dạng một hàm của xác suất và bậc tự do

Hàm T.INV.2T 

Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố t Student

Hàm T.TEST 

Trả về xác suất gắn với kiểm tra t Student

Hàm TREND

Trả về các giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính

Hàm TRIMMEAN

Trả về trung bình phần bên trong của tập dữ liệu

Hàm VAR.P 

Tính toán dung sai trên cơ sở toàn bộ tổng thể

Hàm VAR.S 

Ước tính phương sai dựa trên mẫu

Hàm VARA

Ước tính phương sai dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic

Hàm VARPA

Tính phương sai dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic

Hàm WEIBULL.DIST 

Trả về phân bố Weibull

Hàm Z.TEST 

Trả về giá trị xác suất một đầu của kiểm tra z

8. Engineering – nhóm hàm kỹ thuật

Engineering – nhóm hàm kỹ thuật

Hàm

Mô tả

Hàm BESSELI

Trả về hàm Bessel được sửa đổi In(x)

Hàm BESSELJ

Trả về hàm Bessel Jn(x)

Hàm BESSELK

Trả về hàm Bessel được sửa đổi Kn(x)

Hàm BESSELY

Trả về hàm Bessel Yn(x)

Hàm BIN2DEC

Chuyển đổi số nhị phân sang thập phân

Hàm BIN2HEX

Chuyển đổi số nhị phân sang thập lục phân

Hàm BIN2OCT

Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân

Hàm BITAND 

Trả về một “Bitwise And” của hai số

Hàm BITLSHIFT 

Trả về một số giá trị được dịch sang trái bằng số bit dịch chuyển

Hàm BITOR 

Trả về một bitwise OR của 2 số

Hàm BITRSHIFT 

Trả về một số giá trị được chuyển sang phải bằng số bit dịch chuyển

Hàm BITXOR 

Trả về một bitwise “Exclusive Or” của hai số

Hàm COMPLEX

Chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức

Hàm CONVERT

Chuyển đổi một số từ hệ thống đo lường này sang hệ thống đo lường khác

Hàm DEC2BIN

Chuyển đổi một số thập phân thành nhị phân

Hàm DEC2HEX

Chuyển đổi một số thập phân thành thập lục phân

Hàm DEC2OCT

Chuyển đổi một số thập phân thành bát phân

Hàm DELTA

Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không

Hàm ERF

Trả về hàm lỗi

Hàm ERF.PRECISE

Trả về hàm lỗi

Hàm ERFC

Trả về hàm lỗi bổ sung

Hàm ERFC.PRECISE 

Trả về hàm ERF bổ sung được tích hợp giữa x và vô cực

Hàm GESTEP

Kiểm tra xem một số có lớn hơn một giá trị ngưỡng hay không

Hàm HEX2BIN

Chuyển đổi một số thập lục phân thành nhị phân

Hàm HEX2DEC

Chuyển đổi một số thập lục phân thành thập phân

Hàm HEX2OCT

Chuyển đổi một số thập lục phân thành bát phân

Hàm IMABS

Trả về giá trị tuyệt đối (các mô-đun) của một số phức

Hàm IMAGINARY

Chuyển đổi hệ số ảo thành số phức

Hàm IMARGUMENT

Trả về theta tham đối, một góc được thể hiện bằng các radian

Hàm IMCONJUGATE

Trả về số liên hợp của một số phức

Hàm IMCOS

Trả về cosin của một số phức

Hàm IMCOSH 

Trả về cosin hyperbolic của một số phức

Hàm IMCOT 

Trả về cotang của một số phức

Hàm IMCSC 

Trả về cosec của một số phức

Hàm IMCSCH 

Trả về cosec hyperbolic của một số phức

Hàm IMDIV

Trả về thương số của hai số phức

Hàm IMEXP

Trả về số mũ của một số phức

Hàm IMLN

Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số phức

Hàm IMLOG10

Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số phức

Hàm IMLOG2

Trả về lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức

Hàm IMPOWER

Trả về một số phức lũy thừa nguyên

Hàm IMPRODUCT

Trả về sản phẩm có từ 2 đến 255 số phức

Hàm IMREAL

Trả về hệ số thực của một số phức

Hàm IMSEC 

Trả về sec của một số phức

Hàm IMSECH 

Trả về sec hyperbolic của một số phức

Hàm IMSIN

Trả về sin của một số phức

Hàm IMSINH 

Trả về sin hyperbolic của một số phức

Hàm IMSQRT

Trả về căn bậc hai của một số phức

Hàm IMSUB

Trả về chênh lệch giữa hai số phức

Hàm IMSUM

Trả về tổng của các số phức

Hàm IMTAN 

Trả về tang của một số phức

Hàm OCT2BIN

Chuyển đổi một số bát phân thành nhị phân

Hàm OCT2DEC

Chuyển đổi một số bát phân thành thập phân

Hàm OCT2HEX

Chuyển đổi một số bát phân thành thập lục phân

9. Cube – nhóm hàm khối

Cube – nhóm hàm khối

Hàm

Mô tả

Hàm CUBEKPIMEMBER

Trả về thuộc tính chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên KPI trong ô. KPI là một số đo có thể định lượng được, chẳng hạn như lãi gộp hàng tháng hoặc số lượng nhân viên luân chuyển, dùng để theo dõi hoạt động của một tổ chức.

Hàm CUBEMEMBER

Trả về một phần tử hoặc một bộ từ khối. Dùng để xác thực rằng phần tử hoặc bộ tồn tại trong khối.

Hàm CUBEMEMBERPROPERTY

Trả về giá trị của một thuộc tính phần tử trong khối. Dùng để xác thực rằng một tên phần tử tồn tại trong khối và trả về thuộc tính được chỉ định cho phần tử này.

Hàm CUBERANKEDMEMBER

Trả về phần tử thứ n hoặc được xếp hạng trong một tập hợp. Dùng để trả về một hoặc nhiều thành phần trong một tập hợp, chẳng hạn như người đạt doanh số cao nhất hoặc 10 sinh viên suất sắc nhất.

Hàm CUBESET

Xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ bằng cách gửi một tập hợp biểu thức đến khối trên máy chủ, tạo tập hợp rồi trả tập hợp đó về Microsoft Office Excel.

Hàm CUBESETCOUNT

Trả về số mục trong một tập hợp.

Hàm CUBEVALUE

Trả về một giá trị tổng hợp từ khối.

10. Information – nhóm hàm thông tin

Information – nhóm hàm thông tin

Hàm

Mô tả

Hàm CELL

Trả về các thông tin về định dạng, vị trí hoặc nội dung của một ô

Hàm ERROR.TYPE

Trả về một số tương ứng với một loại lỗi

Hàm INFO

Trả về thông tin về môi trường hoạt động hiện tại

Lưu ý: Hàm này không khả dụng trong Excel Online.

Hàm ISBLANK

Trả về TRUE nếu giá trị trống

Hàm ISERR

Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ #N/A

Hàm ISERROR

Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào

Hàm ISEVEN

Trả về TRUE nếu số là số chẵn

Hàm ISFORMULA 

Trả về TRUE nếu có một tham chiếu đến một ô có chứa một công thức

Hàm ISLOGICAL

Trả về TRUE nếu giá trị là một giá trị lô-gic

Hàm ISNA

Trả về TRUE nếu giá trị là một giá trị lỗi #N/A

Hàm ISNONTEXT

Trả về TRUE nếu giá trị không phải là văn bản

Hàm ISNUMBER

Trả về TRUE nếu giá trị là một số

Hàm ISODD

Trả về TRUE nếu số là số lẻ

Hàm ISREF

Trả về TRUE nếu giá trị là một tham chiếu

Hàm ISTEXT

Trả về TRUE nếu giá trị là văn bản

Hàm N

Trả về một giá trị được chuyển đổi thành một số

Hàm NA

Trả về giá trị lỗi #N/A

Hàm SHEET 

Trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu

Hàm SHEETS 

Trả về số lượng các trang trong một tham chiếu

Hàm TYPE

Trả về một số biểu thị loại dữ liệu của một giá trị

11. Compatibility – nhóm hàm tương thích

Compatibility – nhóm hàm tương thích

Hàm

Mô tả

Hàm BETADIST

Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Hàm BETAINV

Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định

Hàm BINOMDIST

Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ

Hàm CHIDIST

Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Hàm CHIINV

Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Hàm CHITEST

Trả về kiểm định tính độc lập

Hàm CONCATENATE

Kết hợp hai hay nhiều chuỗi văn bản thành một chuỗi

Hàm CONFIDENCE

Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể

Hàm COVAR

Trả về hiệp phương sai, trung bình tích của mỗi cặp lệch

Hàm CRITBINOM

Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn

Hàm EXPONDIST

Trả về phân bố hàm mũ

Hàm FDIST

Trả về phân bố xác suất F

Hàm FINV

Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F

Hàm FLOOR

Làm tròn số xuống, tiến tới không

Hàm FORECAST

Tính toán hoặc dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có.

Hàm FTEST

Trả về kết quả của kiểm tra F-test

Hàm GAMMADIST

Trả về phân bố gamma

Hàm GAMMAINV

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma

Hàm HYPGEOMDIST

Trả về phân bố siêu bội

Hàm LOGINV

Trả về giá trị đảo nghịch của hàm phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích

Hàm LOGNORMDIST

Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích

Hàm MODE

Trả về giá trị chung nhất trong một tập dữ liệu

Hàm NEGBINOMDIST

Trả về phân bố nhị thức âm

Hàm NORMDIST

Trả về phân bố lũy tích chuẩn

Hàm NORMINV

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn

Hàm NORMSDIST

Trả về phân bố lũy tích thường chuẩn hóa

Hàm NORMSINV

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích thường chuẩn hóa

Hàm PERCENTILE

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi

Hàm PERCENTRANK

Trả về thứ hạng phần trăm của một giá trị trong tập dữ liệu

Hàm POISSON

Trả về phân bố Poisson

Hàm QUARTILE

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu

Hàm RANK

Trả về thứ hạng của số trong danh sách số

Hàm STDEV

Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu

Hàm STDEVP

Tính toán độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể

Hàm TDIST

Trả về phân bố t Student

Hàm TINV

Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố t Student

Hàm TTEST

Trả về xác suất gắn với kiểm tra t Student

Hàm VAR

Ước tính phương sai dựa trên mẫu

Hàm VARP

Tính toán dung sai trên cơ sở toàn bộ tổng thể

Hàm WEIBULL

Trả về phân bố Weibull

Hàm ZTEST

Trả về giá trị xác suất một đầu của kiểm tra z

12. Web – nhóm hàm web

Web – nhóm hàm web

Hàm

Mô tả

Hàm ENCODEURL 

Trả về chuỗi mã URL

Hàm FILTERXML 

Trả về dữ liệu cụ thể từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định

Hàm WEBSERVICE 

Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web

Trên đây là tổng hợp tất cả các hàm trong Excel theo từng thể loại khác nhau, dựa vào đây các bạn có thể lựa chọn hàm phù hợp để thực hiện xử lý theo từng yêu cầu trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *