Hàm ASIN – Hàm trả về arcsin hay chính là giá trị nghịch đảo của sin của 1 số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm ASIN – 1 trong những hàm lượng giác hay sử dụng hiện nay.

Hàm Asin

Mô tả: Hàm trả về arcsin hay chính là giá trị nghịch đảo của sin của 1 số. Giá trị trả về của hàm là số đo của góc với đơn vị là radian nằm trong giới hạn từ -pi/2 đến pi/2.

Cú pháp: ASIN(number).

Trong đó: number là giá trị sin của 1 góc muốn tính giá trị nghịch đảo. Giá trị này nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

Chú ý:

– Đối số number là giá trị sin của góc cần tính.

– Trường hợp giá trị number vượt ngoài khoảng từ -1 đến 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Giá trị trả về của hàm ASIN là góc và đơn vị góc là radian, nằm trong khoảng từ 0 đến giá trị pi.

– Muốn đổi giá trị trả về của hàm ASIN sang đơn vị độ có thể làm theo 2 cách:

+ Cách 1: Sử dụng thêm hàm Degrees.

+ Cách 2: Nhân giá trị trả về của hàm ASIN với 180/pi.

Ví dụ:

Tính Asin của các giá trị sau và thực hiện chuyển đổi sang đơn vị độ.

Hàm ASIN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ASIN(E7).

Hàm ASIN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị Asin tương ứng với -1 là:

Hàm ASIN trong Excel 3

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ASIN trong Excel 4

– Thực hiện chuyển đổi đơn vị radian sang đơn vị độ sử dụng hàm Degrees -> nhập công thức =DEGREES(E7).

Hàm ASIN trong Excel 5

– Nhấn Enter -> kết quả là:

Hàm ASIN trong Excel 6

– Với trường hợp nhập giá trị number vượt ngoài phạm vi -1 đến 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm ASIN trong Excel 7

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng hàm ASIN.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *