Hàm CEILING.PRECISE – Hàm làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa bất kể dấu của số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm CEILING.PRECISE – 1 trong những hàm lượng giác và toán học hay sử dụng hiện nay.

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn số lên tới số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất. Bất chấp dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.

Cú pháp: CEILING.PRECISE(number, [significance]).

Trong đó:

number: Giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

significance: Bội số muốn làm tròn số lên, nếu bỏ qua giá trị mặc định là 1, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Hàm thực hiện làm tròn lên số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa bỏ qua dấu của bội số cho dù bội số là số âm.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị sau theo bảng mô tả dưới đây:

* Làm tròn giá trị bỏ qua bội số.

Hàm CEILINGPRECISE trong Excel

– Làm tròn giá trị 5.9 bỏ qua bội số -> nhập công thức: =CEILING.PRECISE(5.9).

Hàm CEILINGPRECISE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị 5.9 được làm tròn là:

Hàm CEILINGPRECISE trong Excel 3

* Làm tròn giá trị với cùng bội số nhưng khác dấu.

– Làm tròn giá trị 5.9 với bội số là 5 -> kết quả:

Hàm CEILINGPRECISE trong Excel 4

– Làm tròn giá trị 5.9 với bội số là -5 -> kết quả:

Hàm CEILINGPRECISE trong Excel 5

Như vậy bất kể dấu bội số giá trị không thay đổi.

* Làm tròn số nhỏ âm với cùng bội số nhưng khác dấu:

– Làm tròn -0.235 với bội số là 4 -> kết quả:

Hàm CEILINGPRECISE trong Excel 6

– Làm tròn -0.235 với bội số là -4 -> kết quả:

Hàm CEILINGPRECISE trong Excel 7

Như vậy hàm thực hiện làm tròn không phụ thuộc vào dấu của bội số.

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý khi làm việc với hàm CEILING.PRECISE.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *