Hàm ROUNDDOWN – Hàm làm tròn số xuống, tiến tới không trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ROUNDDOWN – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Rounddown

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn số xuống, tiến lại gần số 0.

Cú pháp: ROUND(number, num_digits).

Trong đó:

number: Giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

num_digits: Số chữ số muốn làm tròn tới, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm ROUNDDOWN hoạt động giống như hàm ROUND chỉ có điều nó luôn làm tròn xuống.

num_digits > 0 -> giá trị được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.

num_digits = 0 -> giá trị được làm tròn tới số nguyên gần nhất.

num_digits -> giá trị được làm tròn sang bên trái số thập phân.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị sau sử dụng hàm ROUNDDOWN.

Hàm ROUNDDOWN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ROUNDDOWN(D7,E7).

Hàm ROUNDDOWN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ROUNDDOWN trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ROUNDDOWN trong Excel 4

Ở đây với cùng 1 giá trị muốn làm tròn 25.68:

+ Số vị trí làm tròn = 1 -> làm tròn xuống, sau dấu thập phân 1 chữ số -> kết quả 25.6.

+ Số vị trí làm tròn = 0 -> làm tròn xuống, tới số nguyên gần nhất -> kết quả 25.

+ Số vị trí làm tròn = -1 -> làm tròn xuống, sang bên trái dấu thập phân -> kết quả 20.

– Tương tự với cùng 1 giá trị nhưng số vị trí làm tròn đối nhau -> kết quả là:

Hàm ROUNDDOWN trong Excel 5

– Trường hợp số vị trí làm tròn (số dương) lớn hơn số vị trí sau dấu thập phân của giá trị muốn làm tròn -> hàm giữ nguyên giá trị ban đầu.

Hàm ROUNDDOWN trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm ROUNDDOWN.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *