Hàm UNICHAR – Hàm trả về ký tự UNICODE của giá trị số được nhập vào đại diện cho ký tự trong bảng mã UNICODE trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm UNICHAR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm UNICHAR – Hàm trả về ký tự UNICODE của giá trị số được nhập vào đại diện cho ký tự trong bảng mã UNICODE trong Excel

Hàm UNICHAR

Mô tả: Hàm trả về ký tự UNICODE của giá trị số được nhập vào tương ứng với ký tự đó trong bảng mã UNICODE. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: UNICHAR(number).

Trong đó:

number: Giá trị số đại diện cho ký tự trong bảng mã UNICODE, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Giá trị trả về của hàm có thể là một chuỗi ký tự theo bảng mã UTF8 hoặc UTF -18.

– Nếu number có kiểu dữ liệu không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Nếu number vượt ra ngoài phạm vi bảng mã UNICODE hoặc number = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm các ký tự tương ứng với giá trị số trong bảng mã UNICODE với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm UNICHAR trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =UNICHAR(C6).

Hàm UNICHAR trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm SLN – Hàm trả về giá trị khấu hao theo phương pháp đường thẳng của tài sản trong một kỳ trong Excel

Hàm UNICHAR trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm UNICHAR trong Excel 4

– Trường hợp number vượt ra ngoài phạm vi của bảng mã UNICODE -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm UNICHAR trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm EXP – Hàm trả về giá trị lũy thừa của cơ số e trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm UNICHAR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *