Hàm HEX2BIN – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập lục phân thành số nhị phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm HEX2BIN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm HEX2BIN

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập lục phân thành số nhị phân.

Cú pháp: HEX2BIN(number, [places]).

Trong đó:

number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

places: Số kí tự được dùng, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm lấy số kí tự tối thiểu để biểu diễn giá trị đó.

Chú ý:

– Nếu number không phải số thập lục phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu number -> hàm bỏ qua khoảng trắng và trả về số nhị phân 10 kí tự.

– Nếu number -> number

– Nếu number > 0 -> number > 1FF

– Nếu số kí tự hàm yêu cầu lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu places không phải số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu places ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu places không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số thập lục phân sang hệ số nhị phân được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm HEX2BIN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =HEX2BIN(C6,D6).

Hàm HEX2BIN trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm HEX2BIN trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm HEX2BIN trong Excel 4

– Nếu hàm DEC2BIN yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm HEX2BIN trong Excel 5

– Trường hợp number > 1FF hoặc number -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm HEX2BIN trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm HEX2BIN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *