Hàm INT – Hàm làm tròn số xuống, đến 1 số nguyên gần nhất trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm INT – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Int

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn số xuống, tới số nguyên gần nhất.

Cú pháp: INT(number).

Trong đó: number là giá trị cần làm tròn, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp number -> hàm làm tròn xuống, tiến ra xa số 0.

– Trường hợp number > 0 -> hàm làm tròn xuống, tiến lại gần số 0.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị trong bảng sau, sử dụng hàm INT.

Hàm INT trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =INT(G7).

Hàm INT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị 9.8 được làm tròn lên là:

Hàm INT trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm INT trong Excel 4

+ Ở đây với trường hợp 9.8 > 0 làm tròn xuống tiến lại gần 0 -> INT(9.8) = 9.

+ Trường hợp -9.8 làm tròn xuống tiến ra xa số 0 -> INT(-9.8) = -10.

– Có thể ứng dụng hàm INT() trong việc tính toán phần thập phân của giá trị. Ví dụ tính phần thập phân của giá trị -9.85 -> nhập công thức: =G10-INT(G10) -> giá trị phần thập phân là:

Hàm INT trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn chi tiết và một số ứng dụng trong quá trình làm việc với hàm INT.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *