Hàm MID, MIDB – Hàm trả về số ký tự với vị trị đã xác định trong 1 chuỗi văn bản theo số ký tự hoặc số byte trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MID, MIDB – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm MID,MIDB

Mô tả:

– Hàm MID trả về số ký tự với vị trị đã xác định trong 1 chuỗi văn bản dựa vào số ký tự đã xác định.

– Hàm MIDB trả về số ký tự với vị trị đã xác định trong trong 1 chuỗi văn bản dựa vào số byte đã xác định.

Cú pháp:

MID(text, start_num, num_chars)
MIDB(text, start_num, num_bytes)

Trong đó:

text: Chuỗi văn bản có chứa các kí tự muốn trả về, là tham số bắt buộc.

start_num: Giá trị số xác định vị trí bắt đầu lấy các ký tự, là tham số bắt buộc.

num_chars: Giá trị số chỉ rõ số ký tự muốn trả về, là tham số bắt buộc.

num_bytes: Giá trị số tính theo byte chỉ rõ số ký tự muốn trả về, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu start_num lớn hơn độ dài chuỗi văn bản -> hàm trả về giá trị “”.

– Nếu start_num start_num + num_chars > độ dài văn bản -> hàm trả về các ký tự tới cuối văn bản đó.

– Nếu start_num -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu num_char hoặc num_bytes -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Lấy các ký tự trong chuỗi văn bản dựa vào số ký tự và số byte được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm MID,MIDB trong Excel

– Lấy chuỗi ký tự dựa vào số ký tự đã xác định. Tại ô cần tính nhập công thức: =MID(C6,D6,E6).

Hàm MID,MIDB trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm MID,MIDB trong Excel 3

– Lấy chuỗi ký tự dựa vào số byte đã xác định. Tại ô cần tính nhập công thức: =MIDB(C6,D6,F6).

Hàm MID,MIDB trong Excel 4

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm MID,MIDB trong Excel 5

– Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại theo các hàm được kết quả:

Hàm MID,MIDB trong Excel 6

– Nếu start_num start_num + num_chars > độ dài văn bản -> hàm trả về các ký tự tới cuối văn bản đó.

Hàm MID,MIDB trong Excel 7

– Trường hợp num_char hoặc num_bytes -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm MID,MIDB trong Excel 8

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MID, MIDB trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *