Hàm Find, FindB – Hàm tìm kiếm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác trong Excel

Hàm Find, FindB giúp bạn tìm kiếm chuỗi văn bản, tuy tên 2 hàm khác nhau nhưng về cấu trúc và chức năng giống nhau, chỉ khác nhau ở ngôn ngữ sử dụng mà các bạn lựa chọn hàm nào cho hợp lý.

Hàm Find, Findb

Mô tả:

Hàm Find, FindB cho phép bạn tìm kiếm một chuỗi văn bản từ chuỗi văn bản khác, giá trị trả về là vị trí đầu tiên của ký tự đầu tiên trong chuỗi tìm kiếm.

Find: Dùng cho ngôn ngữ sử dụng bảng mã 1 byte (SBCS) tức nó luôn đếm mỗi ký tự 1 – byte hoặc 2 – byte là 1 không kể đến ngôn ngữ mặc định vủa Window và Office.

FindB: Dùng cho ngôn ngữ sử dụng bảng mã 2 byte (BDCS) tức nó luôn đếm mỗi kí tự 2 – byte là 2 khi thiết lập ngôn ngữ hỗ trợ DBCS làm ngôn ngữ mặc định, ngược lại nó đếm mỗi kí tự là 1.

+ Ngôn ngữ hỗ trợ mã DBCS là: Japanese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), và Korean.

Cú pháp:

=FIND(find_text, within_text [, start_num]).

=FINDB(find_text, within_text [,start_num]).

Trong đó:

find_text: Là chuỗi văn bản cần tìm kiếm, là tham số bắt buộc.

within_text: Là chuỗi văn bản chứa chuỗi văn bản cần tìm kiếm hay gọi là chuỗi mẹ, là tham số bắt buộc.

start_num: Là vị trí bắt đầu tìm trong chuỗi mẹ, là tham số tùy ý nếu bỏ qua mặc định là 1.

Chú ý:

Find, FindB phân biệt chữ hoa và chữ thường, không cho dùng kí tự thay thế.

– Nếu giá trị tìm kiếm find_text rỗng -> hàm trả về vị trí kí tự đầu tiên trong chuỗi mẹ.

find_text không chứa kí tự thay thế.

– Nếu start_num ≤ 0 hoặc start_num lớn hơn độ dài của within_text -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Sử dụng start_num trong trường hợp muốn bỏ qua ký tự đầu và cuối của chuỗi.

Ví dụ:

1. Ví dụ đơn giản sử dụng hàm Find, FindB.

– Ví dụ tìm vị trí chữ cái trong họ và tên. Ví dụ tìm chữ A trong chuỗi nằm ô C5: Nhập công thức:

FIND(“A”,C5) do hàm phân biệt chữ hoa nên bạn nhập chữ in hoa.

Hàm Find, FindB trong Excel

– Nhấn Enter -> vị trí chữ “A” trong chuỗi là 12:

Hàm Find, FindB trong Excel 2

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm Find, FindB trong Excel 3

2. Sử dụng hàm Find, FindB kết hợp các hàm khác để tách riêng tên tron họ và tên.

– Ví dụ tách riêng tên trong họ và tên của thí sinh để sắp xếp danh sách theo ABC.

Hàm Find, FindB trong Excel 4

Bước 1: Tại ô cần lấy giá trị tên nhập công thức:
=RIGHT(C5,LEN(C5)-FIND(” “,C5,FIND(” “,C5)+1)).

Hàm Find, FindB trong Excel 5

– Mô tả công thức:

+ Hàm Right thực hiện lấy số kí tự bên phải chuỗi họ và tên với số kí tự bằng số kí tự của chuỗi trừ đi số kí tự tính từ kí tự đầu tiên đến kí tự sau dấu cách thứ 2.

+ Hàm Len(): thực hiện lấy độ dài chuỗi.

+ Hàm FIND(” “,C6,FIND(” “,C6)+1)): Tìm vị trí dấu cách trong ô C6 tính từ kí tự sau dấu cách thứ 1 -> tính đến dấu cách thứ 2.

Bước 2: Nhấn Enter -> tên đã được tách khỏi chuỗi Họ và tên:

Hàm Find, FindB trong Excel 6

Bước 3: Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm Find, FindB trong Excel 7

Trường hợp nếu tên chứa 3 3 dấu cách bạn sẽ lấy tên đệm của thí sinh. Ví dụ:

Hàm Find, FindB trong Excel 8

Trên đây là cách sử dụng và một số trường hợp hay sử dụng trong thực tế của hàm Find, FindB. Tùy ngôn ngữ sử dụng mà bạn lựa chọn hàm cho hợp lý.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *