Hàm BIN2DEC – Hàm chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BIN2DEC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BIN2DEC

Mô tả: Hàm chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân trong Excel.

Cú pháp: BIN2DEC(number).

Trong đó:

number: Số nhị phân cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu number không phải là số nhị phân hoặc chứa hơn 10 bít -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Chuyển các số nhị phân sau sang số thập phân tương ứng:

Hàm BIN2DEC trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BIN2DEC(C6).

Hàm BIN2DEC trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm BIN2DEC trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm BIN2DEC trong Excel 4

– Trường hợp giá trị number vượt quá 10 kí tự hoặc không phải dạng số nhị phân -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BIN2DEC trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BIN2DEC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *