Hàm PERCENTILE – Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PERCENTILE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm PERCENTILE – Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi trong Excel

Hàm PERCENTILE

Mô tả: Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi. Ứng dụng hàm để thiết lập ngưỡng chấp nhận.

Cú pháp: PERCENTILE(array,k).

Trong đó:

array: Mảng hay phạm vi dữ liệu chứa giá trị cần xác định phân vị, là tham số bắt buộc.

k: Giá trị phân vị cần xác định thứ hạng, là tham số bắt buộc. Giá trị của k nằm trong khoảng từ 0 đến 1 bao gồm cả 0 và 1.

Chú ý:

– Giá trị k phải nằm trong đoạn [0,1] nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị k không ở dạng số thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Trường hợp khi k không là bội số của 1/(n-1) hàm PERCENTILE sẽ nội suy để tính giá trị phân vị.

Ví dụ:

Tính giá trị phân vị với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm PERCENTILE trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTILE(C6:I6,C7).

Hàm PERCENTILE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Tìm hiểu thêm: Hàm BITXOR – Hàm trả về bitwise ‘XOR’ của hai số ở dạng nhị phân trong Excel

Hàm PERCENTILE trong Excel 3

– Trường hợp giá trị phân vị lớn hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm PERCENTILE trong Excel 4

– Trường hợp giá trị phân vị nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm PERCENTILE trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm REPT – Hàm thực hiện lặp lại văn bản theo một số lần đã cho trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERCENTILE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *