Hàm BESSELK – Trả về hàm Bessel biến đổi Kn(x) trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BESSELK – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BESSELK

Mô tả: Trả về hàm Bessel biến đổi Kn(x) tương đương với các hàm Bessel định trị cho các đối số thuần ảo.

Cú pháp: BESSELK(X, N).

Trong đó:

X: Giá trị để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

N: Bậc của hàm Bessel, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu X hoặc N không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu N không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu N -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Công thức tính của hàm Bessel bậc thứ n của biến x là:

Công thức

Trong đó Jn là hàm Bessel JYn là hàm Bessel Y.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm Besselk với các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm BESSELK trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =BESSELK(D6,D7).

Hàm BESSELK trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm BESSELK trong Excel 3

– Trường hợp bậc của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên:

Hàm BESSELK trong Excel 4

– Trường hợp bậc của hàm hoặc giá trị đánh giá hàm không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm BESSELK trong Excel 5

– Trường hợp bậc của hàm nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BESSELK trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BESSELK trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *