Hàm AND – Hàm trả về giá trị logic True nếu tất cả các đối số là True trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm AND – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm And

Mô tả: Hàm trả về giá trị logic True nếu tất cả các đối số là True.

Cú pháp: AND(logical1,[logical2], …).

Trong đó:

Logical1, logical2, là các giá trị logic cần tính hàm AND, logical1 là tham số bắt buộc, còn lại là tùy chọn, chứa tối đa 255 tham số logical.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị TRUE khi tất cả các đối số trong hàm có giá trị TRUE.

– Hàm trả về giá trị FALSE khi tồn tại ít nhất 1 trong các đối số của hàm có giá trị FALSE.

– Nếu tồn tại 1 trong các đối số của hàm là giá trị logic, còn lại có thể là văn bản -> hàm trả về chính giá trị logic đó.

– Nếu tất cả các đối số của hàm không phải là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm kết quả hàm AND của những giá trị logic sau:

Hàm AND trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =AND(E7,F7,G7).

Hàm AND trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm AND trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm AND trong Excel 4

– Ở đây tồn tại ít nhất 1 giá trị FALSE -> hàm trả về giá trị FALSE.

– Nếu tất cả giá trị các đối số là TRUE -> hàm trả về giá trị TRUE.

– Trường hợp:

+ Các giá trị đối số của hàm là văn bản nhưng tồn tại ít nhất 1 giá trị đối số là giá trị logic -> trả về chính giá trị logic đó.

+ Trường hợp tất cả các giá trị đối số của hàm không phải là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm AND trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AND trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *