Hàm GAMMADIST – Hàm trả về phân bố gamma trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GAMMADIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GAMMADIST

Mô tả: Hàm trả về phân bố gamma. Ứng dụng hàm để nghiên cứu các biến số phân bố lệch, đặc biệt ứng dụng trong phân tích hàng chờ.

Cú pháp: GAMMADIST(x,alpha,beta,cumulative).

Trong đó:

x: Giá trị muốn đánh giá phân phối, là tham số bắt buộc.

alpha: Tham biến tới phân phối, là tham số bắt buộc.

beta: Tham biến tới phân phối, là tham số bắt buộc. Nếu beta = 1 -> trả về phân bố chuẩn gamma.

cumulative: Giá trị logic xác định dạng thức của hàm, là tham số bắt buộc gồm:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

– Nếu x, alpha, beta không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình cho hàm mật độ xác suất gamma là:

Phương trình

– Phương trình cho hàm mật độ xác suất gamma chuẩn là:

Phương trình 2

– Phương trình cho hàm phân bố mũ khi alpha = 1 là:

Phương trình 3

+ Với số nguyên dương n, khi alpha = n/2, beta = 2, và tích lũy = TRUE, hàm trả về giá trị (1 – CHIDIST(x)) với n bậc tự do.

+ Khi alpha là số nguyên dương -> hàm được gọi là phân bố Erlang.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm phân bố lũy tích và xác suất gamma với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm GAMMADIST trong Excel

– Tính giá trị hàm phân bố lũy tích gamma. Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMADIST(D6,D7,D8,D9).

Hàm GAMMADIST trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm GAMMADIST trong Excel 3

– Tính giá trị hàm mật độ xác suất gamma. Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMADIST(D6,D7,D8,D10).

Hàm GAMMADIST trong Excel 4

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm GAMMADIST trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMADIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *