Hàm POWER – Hàm trả về lũy thừa của một số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm POWER – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Power

Mô tả: Hàm trả về giá trị của một số được nâng lên theo lũy thừa.

Cú pháp: POWER(number, power).

Trong đó:

number: Là số thực muốn tính lũy thừa, là tham số bắt buộc.

power: Là giá trị muốn nâng giá trị number lên lũy thừa, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Có thể dùng toán tử “^” thay thế cho hàm POWER.

Ví dụ:

Tính lũy thừa của các giá trị sau:

Hàm POWER trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =POWER(D7,E7).

Hàm POWER trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm POWER trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm POWER trong Excel 4

– Với giá trị lũy thừa nhỏ hơn 0 -> lũy thừa của 45 mũ -1 là:

Hàm POWER trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi làm việc với hàm POWER trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *