Hàm RANDBETWEEN – Hàm thực hiện trả về số ngẫu nhiên nằm giữa các số đã cho trước trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm RANDBETWEEN – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Randbetween

Mô tả: Hàm thực hiện trả về số ngẫu nhiên nằm giữa các số đã cho trước, mỗi khi trang tính được tính toán một số ngẫu nhiên mới được trả về.

Cú pháp: RANDBETWEEN(bottom, top).

Trong đó:

bottom: Số nguyên giới hạn nhỏ nhất hàm RANDBETWEEN trả về, là tham số bắt buộc.

top: Số nguyên giới hạn lớn nhất hàm RANDBETWEEN trả về, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị bottom > top -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu 1 trong 2 giá trị hoặc cả 2 không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm các giá trị số ngẫu nhiên theo bảng giá trị dưới đây:

Hàm RANDBETWEEN trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =RANDBETWEEN(D7,E7).

Hàm RANDBETWEEN trong Excel 2

– Nhấn Enter ¬> giá trị số ngẫu nhiên trong khoảng từ 5 tới 15 là:

Hàm RANDBETWEEN trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm RANDBETWEEN trong Excel 4

– Trường hợp giá trị bottom > top -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm RANDBETWEEN trong Excel 5

– Trường hợp 1 trong 2 tham số top và botttom hoặc cả 2 không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm RANDBETWEEN trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm RANBETWEEN.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *