Hàm AMORLINC – Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm AMORLINC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Amorlinc

Mô tả: Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán.

Cú pháp: AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])

Trong đó:

cost: Chi phí của tài sản, là tham số bắt buộc.

date_purchased: Ngày mua tài sản, là tham số bắt buộc.

first_period: Ngày kết thúc của kỳ thứ nhất, là tham số bắt buộc.

salvage: Giá trị thu hồi khi kết thúc vòng đời của tài sản, là tham số bắt buộc.

period: Kỳ của tài sản, là tham số bắt buộc.

rate: Tỷ lệ khấu hao của tài sản, là tham số bắt buộc.

basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

– Nên sử dụng hàm Date để nhập giá trị ngày tháng năm.

Ví dụ:

Tính khấu theo kỳ của tài sản có các giá trị theo bảng sau:

Tính khấu theo kỳ của tài sản có các giá trị theo bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =AMORLINC(D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12)

Tại ô cần tính nhập công thức =AMORLINC(D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12)

– Nhấn Enter -> giá trị khấu hao của tài sản là:

Kết quả giá trị khấu hao của tài sản

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AMORLINC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *