Hàm ACOT – Hàm tính arccotangent của một số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm ACOT – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học hay được ưa dùng hiện nay.

Hàm Acot

Mô tả: Hàm trả về giá trị chính của arccotang hoặc nghịch đảo cotang của một số. Hàm ACOT hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: ACOT(number).

Trong đó: number là giá trị cotang của góc cần lấy, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Giá trị number là giá trị cotang của góc cần tính.

– Giá trị trả về của hàm ACOT là góc và đơn vị góc là radian, nằm trong khoảng từ 0 đến giá trị pi.

– Muốn đổi giá trị trả về của hàm ACOT sang đơn vị độ có thể làm theo 2 cách:

+ Cách 1: Sử dụng thêm hàm Degrees.

+ Cách 2: Nhân giá trị trả về của hàm ACOT với 180/pi.

Ví dụ:

Tính giá trị arccotang của các giá trị trong bảng sau sử dụng hàm ACOT và thực hiện chuyển đối giá trị sang đơn vị độ.

Hàm ACOT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: ACOT(-1).

Hàm ACOT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị arccotang của -1 là:

Hàm ACOT trong Excel 3

– Tương tự với các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ACOT trong Excel 4

– Muốn chuyển giá trị hàm ACOT sang đơn vị độ nhập công thức: =DEGREES(E6) hoặc có thể sử dụng phép tính: E6*180/PI.

Hàm ACOT trong Excel 5

– Nhấn Enter -> kết quả là:

Hàm ACOT trong Excel 6

– Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ACOT trong Excel 7

Trên đây là cách sử dụng và một số chú ý khi làm việc với hàm ACOT.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *