Hàm YIELDDISC – Hàm trả về lợi tức hàng năm của một chứng khoán chiết khấu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm YIELDDISC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm YIELDDISC – Hàm trả về lợi tức hàng năm của một chứng khoán chiết khấu trong Excel

Hàm YIELDDISC

Mô tả: Hàm trả về lợi tức hàng năm của một chứng khoán chiết khấu hay chứng khoán giảm giá.

Cú pháp: YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

Trong đó:

settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

pr: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

redemption: Giá trị hoàn trả của chứng khoán dựa trên mệnh giá 100$, là tham số bắt buộc.

basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

– Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.

– Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Nếu pr ≤ 0 hoặc redemption ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính lợi tức hàng năm của chứng khoán có chiết khấu với các số liệu trong bảng dưới đây:

Tính lợi tức hàng năm của chứng khoán có chiết khấu

– Tại ô cần tính nhập công thức: =YIELDDISC(D6,D7,D8,D9,D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =YIELDDISC(D6,D7,D8,D9,D10)

– Nhấn Enter -> lợi tức hàng năm của chứng khoán có chiết khấu là:

Tìm hiểu thêm: Hàm căn bậc 2 trong Excel – Cách sử dụng hàm căn bậc 2 và ví dụ

Kết quả lợi tức hàng năm của chứng khoán có chiết khấu

– Trường hợp ngày đáo hạn chứng khoán nhỏ hơn ngày kết toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp ngày đáo hạn chứng khoán nhỏ hơn ngày kết toán chứng khoán

– Trường hợp phần trăm phiếu lãi nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp phần trăm phiếu lãi nhỏ hơn 0

>>>>>Xem thêm: Hàm CUMIPMT – Hàm trả về tiền lãi tích lũy phải trả giữa 2 kỳ trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm YIELDDISC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *