Hàm VLOOKUP – Hàm tìm kiếm giá trị theo cột trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm VLOOKUP – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Vlookup

Mô tả: Hàm thực hiện tìm kiếm theo cột, tìm kiếm một giá trị trong bảng trên cùng của bảng hoặc mảng, giá trị trả về là giá trị nằm cùng hàng từ cột đã chỉ định. Sử dụng hàm này khi muốn tìm kiếm các giá trị trong cùng 1 cột trong mảng.

Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm, là tham số bắt buộc.

table_array: Mảng chứa giá trị cần tìm kiếm, nên để ở địa chỉ tuyệt đối, là tham số bắt buộc.

col_index_num: Chỉ số cột của giá trị trả về, là tham số bắt buộc.

range_lookup: Giá trị logic cho biết cách thức tìm kiếm, là tham số tùy chọn có các giá trị sau:

+ range_lookup = FALSE: Thực hiện dò tìm tuyệt đối.

+ range_lookup = TRUE: Thưc hiện dò tìm mang tính chất tương đối.

Chú ý:

– Nếu hàm không tìm thấy giá trị tìm kiếm lookup_value và cách thức dò tìm tương đối -> hàm trả về giá trị lớn nhất trong hàng nhưng nhỏ hơn giá trị cần tìm kiếm.

– Nếu giá trị tìm kiếm lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng tìm kiềm -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Sử dụng thêm các kí tự hỗ trợ quá trình tìm kiếm như dầu “?, * ” trong trường hợp giá trị tìm kiếm là văn bản.

Ví dụ:

1. Điền học lực của thí sinh dựa vào điểm và xếp loại phía bên dưới (sử dụng tìm kiếm tương đối).

Điền học lực của thí sinh dựa vào điểm và xếp loại

Ở đây với các giá trị nằm trong khoảng từ 0 -> 5 hoặc từ 5 -> 7, 7 -> 9 vẫn được xếp đúng loại vì hàm VLOOKUP cho phép tìm kiếm tương đối, nếu không có giá trị tìm kiếm nó trả về giá trị nhỏ nhất trong mảng nhưng nhỏ hơn giá trị cần tìm kiếm. Vì vậy sử dụng hàm VLOOKUP nhanh và đơn giản hơn nhiều khi sử dụng hàm IF.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =VLOOKUP(D7,$C$13:$D$17,2,TRUE)

Mô tả công thức: Tìm kiếm giá trị trong vùng $C$13:$D$17 với giá trị tìm kiếm là D7, giá trị trả về nằm ở cột thứ 2 tương ứng với giá trị D7 với kiểu tìm kiếm mang tính chất tương đối.

Tìm kiếm giá trị trong vùng $C$13:$D$17 với giá trị tìm kiếm là D7

– Nhấn Enter -> giá trị tương ứng với 8.67 là:

Kết quả giá trị tương ứng với 8.67

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

2. Điền quê quán của học sinh dựa vào mã học sinh (sử dụng tìm kiếm tuyệt đối).

Vì quê quán nên phải sử dụng phương pháp tìm kiếm tuyệt đối.

Điền quê quán của học sinh dựa vào mã học sinh

Tại ô cần tính nhập công thức: =VLOOKUP(B7,$C$13:$D$17,2,TRUE)

Tại ô cần tính nhập công thức VLOOKUP

– Nhấn Enter -> quê quán của thí sinh có mã TB001 là:

Kết quả quê quán của thí sinh có mã TB001

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *