Hàm IMCOSH – Hàm trả về cosin hyperbolic của một số phức với định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMCOSH – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm IMCOSH – Hàm trả về cosin hyperbolic của một số phức với định dạng văn bản trong Excel

Hàm IMCOSH

Mô tả: Hàm trả về cosin hyperbolic của một số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: IMCOSH(inumber).

Trong đó:

inumber: Số phức muốn tìm cosin hyperbolic của nó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính cosin hyperbolic của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMCOSH trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMCOSH(C6).

Hàm IMCOSH trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tìm hiểu thêm: Hàm BITAND – Hàm trả về bitwise ‘And’ của hai số trong Excel

Hàm IMCOSH trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMCOSH trong Excel 4

– Trường hợp giá trị inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMCOSH trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMCOSH trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm QUARTILE – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMCOSH trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *