Hàm SUMPRODUCT – Hàm trả về tổng của các tích số của các thành phần tương ứng trong mảng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SUMPRODUCT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm SUMPRODUCT – Hàm trả về tổng của các tích số của các thành phần tương ứng trong mảng trong Excel

Hàm Sumproduct

Mô tả: Hàm trả về tổng của các tích số của các thành phần tương ứng trong mảng.

Cú pháp: SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], …).

Trong đó:

array1: Đối số mảng đầu tiên muốn nhân các thành phần và cộng tổng, tham số bắt buộc.

array2, array3…: Các đối số mảng khác muốn tính, chứa tối đa 255 đối số mảng, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Các đối số mảng phải có cùng kích thước nếu không hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Các giá trị trong mảng không thuộc kiểu số được hàm SUMPRODUCT coi bằng 0.

Ví dụ:

1. Tính doanh thu đã bán được trong tháng 1.

Hàm SUMPRODUCT trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMPRODUCT(E7:F12,G7:H12).

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 2

– Nhấn Enter -> tổng doanh thu trong tháng 1 là:

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 3

2. Tính tổng doanh thu trong tháng 1 và tháng 2.

Tìm hiểu thêm: Hàm COMBINA – Hàm trả về số lượng các kết hợp với tần suất lặp trong Excel

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 4

– Tại ô cần tính giá trị nhập công thức: =SUMPRODUCT(E8:F13,G8:H13).

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 5

– Nhấn Enter -> tổng doanh thu trong tháng 1 và tháng 2 là:

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 6

– Trường hợp nếu 2 mảng không có cùng kích thước -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 7

>>>>>Xem thêm: Hàm MULTINOMIAL – Hàm trả về tỷ lệ giai thừa của tổng các giá trị với tích các giai thừa trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SUMPRODUCT.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *