Hàm RANK – Hàm trả về thứ hạng của 1 số trong danh sách các số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm RANK – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm RANK

Mô tả: Hàm trả về thứ hạng của 1 số trong danh sách các số.

Cú pháp: RANK(number,ref,[order]).

Trong đó:

number: Giá trị muốn tìm thứ hạng, là tham số bắt buộc.

ref: Mảng hoặc phạm vi danh sách các số, là tham số bắt buộc bao gồm:

order: Giá trị xác định cách sắp xếp số hạng, là tham số tùy chọn gồm:

+ order = 0 hoặc bỏ qua -> sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

+ order ngoài giá trị 0 -> sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Chú ý:

– Nếu có nhiếu số hạng có cùng 1 thứ hạng -> chúng được sắp xếp cùng 1 thứ hạng nhưng thứ hạng liền kề sau nó không có.

– Trong một số trường hợp người ta xét đến sự ngang hàng trong thứ tự với hệ số điều chỉnh cho thứ tự ngang hàng là = [COUNT(ref) + 1 – RANK(number, ref, 0) – RANK(number, ref, 1)]/2.

Ví dụ:

Tính thứ hạng của các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm RANK trong Excel

– Tính thứ hạng của 17 trong mảng theo kiểu sắp xếp giảm dần. Tại ô cần tính nhập công thức: =RANK(D7,D6:J6,D8).

Hàm RANK trong Excel 2

– Nhấn Enter -> thứ hạng của 17 trong mảng dữ liệu là:

Hàm RANK trong Excel 3

– Tính thứ hạng của 17 trong mảng theo kiểu sắp xếp tăng dần. Tại ô cần tính nhập công thức: =RANK(D7,D6:J6,D9).

Hàm RANK trong Excel 4

– Nhấn Enter -> thứ hạng của 17 trong mảng dữ liệu là:

Hàm RANK trong Excel 5

– Trường hợp có 2 giá trị 17 trong mảng và 2 giá trị này cùng đứng thứ 3 theo kiểu sắp xếp giảm dần. Giá trị 13 liền sau giá trị 17 -> nó đứng thứ 4. Nhưng do có 2 giá trị 17 nên giá trị 13 bị đẩy xuống vị trí thứ 5 và không có giá trị nào xếp thứ 4.

Hàm RANK trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm RANK trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *