Hàm RADIANS – Hàm chuyển đổi đơn vị độ sang radian trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm RADIANS – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Radians

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi đơn vị độ sang radians.

Cú pháp: RADIANS(angle).

Trong đó: angle là góc được tính bằng đơn vị độ muốn chuyển sang đơn vị radian, là tham số bắt buộc.

Ví dụ:

Tính các giá trị theo bảng mô tả sau:

Hàm RADIANS trong Excel

– Chuyển đổi góc 90 độ sang đơn vị radian -> nhập công thức: =RADIANS(D7).

Hàm RADIANS trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị 90 độ sang đơn vị radian là:

Hàm RADIANS trong Excel 3

– Tính sin của góc 45 độ. Do hàm Sin làm việc với góc tính theo đơn vị radian nên trước khi tính phải chuyển đổi giá trị góc sang đơn vị radian -> nhập công thức: =SIN(RADIANS(D8)).

Hàm RADIANS trong Excel 4

– Nhấn Enter -> giá trị sin của góc 45 độ là:

Hàm RADIANS trong Excel 5

– Tương tự sao chép công thức cho giá trị còn lại, thay thế hàm sin thành hàm cos -> được kết quả:

Hàm RADIANS trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể trong khi sử dụng hàm RADIANS.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *