Hàm IRR – Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một chuỗi dòng tiền trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IRR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IRR

Mô tả: Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một chuỗi dòng tiền được thể hiện bằng số trong các giá trị. Các dòng tiền phải xảy ra thường xuyên ví dụ theo tháng hoặc theo năm và dòng tiền này không nhất thiết phải là số chẵn.

Cú pháp: IRR(values, [guess])

Trong đó:

values: Là một mảng hoặc tham chiếu tới các ô có chứa giá trị số muốn tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ, là tham số bắt buộc.

guess: Là giá trị số được dự đoán gần nhất với giá trị hàm IRR trả về, là tham số tùy chọn, nếu bỏ qua giá trị mặc định là 0,1.

Chú ý:

– Các giá trị trong đối số values phải chứa ít nhất một giá trị dương và 1 giá trị âm.

– Nhập các giá trị của đối số values theo đúng trật tự dòng tiền vì hàm sử dụng trật tự đó để diễn giải thứ tự của dòng tiền.

– Nếu các giá trị trong đối số values là giá trị văn bản, logic hay ô trống -> chúng bị bỏ qua.

– Hàm IRR nếu không tìm thấy kết quả có ý nghĩa sau 20 lần thử -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị hàm IRR trả về kết quả không như dự đoán của bạn -> hãy thử lại với 1 giá trị khác có kèm theo giá trị dự đoán.

– Hàm IRR có liên quan chặt chẽ tới hàm NPV.

Ví dụ:

Tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ trong năm thứ 4 và năm thứ 5 của khoản đầu tư sau. Khoản đầu tư này có lãi hay không.

Tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ trong năm thứ 4 và năm thứ 5 của khoản đầu tư sau

– Tính tỷ suất hoàn vốn sau 4 năm của khoản đầu tư. Tại ô cần tính nhập công thức: =IRR(D6:D10)

Tính tỷ suất hoàn vốn sau 4 năm của khoản đầu tư

– Nhấn Enter -> tỷ suất hoàn vốn của khoản đầu tư sau 4 năm là:

Kết quả tỷ suất hoàn vốn của khoản đầu tư sau 4 năm

– Tính tỷ suất hoàn vốn của khoản đầu tư sau 5 năm. Tại ô cần tính nhập công thức: =IRR(D6:D11)

Tính tỷ suất hoàn vốn của khoản đầu tư sau 5 năm

– Nhấn Enter -> tỷ suất hoàn vốn của khoản đầu tư sau 5 năm là:

Kết quả tỷ suất hoàn vốn của khoản đầu tư sau 5 năm

– Ở đây:

+ Tỷ suất hoàn vốn sau 4 năm là -1%.

+ Tỷ suất hoàn vốn sau 5 năm là 8%.

– Trong khi đó vốn vay ngân hàng là 6.5% nên ta có:

+ Tỷ suất hoàn vốn sau 4 năm Sau 4 năm khoản vốn đầu tư chưa phát sinh lãi cho chủ đầu tư.

+ Tỷ suất hoàn vốn sau 5 năm > vốn vay ngân hàng -> Sau 5 năm khoản vốn đầu tư phát sinh lãi -> khoản đầu tư có lời.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IRR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *