Hàm PERCENTRANK – Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dựa vào tỷ lệ phần trăm của nó trong tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PERCENTRANK – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Percentrank

Mô tả: Hàm trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dựa vào tỷ lệ phần trăm của nó trong tập dữ liệu. Ứng dụng hàm để đánh giá vị trí tương đối của 1 giá trị trong tập dữ liệu.

Cú pháp: PERCENTILE(array,k)

Trong đó:

array: Mảng hay phạm vi dữ liệu chứa giá trị cần xác định phân vị, là tham số bắt buộc.

k: Giá trị phân vị cần xác định thứ hạng, là tham số bắt buộc. Giá trị của k nằm trong khoảng từ 0 đến 1 bao gồm cả 0 và 1.

Chú ý:

– Giá trị k phải nằm trong đoạn [0,1] nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị k không ở dạng số thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Trường hợp khi k không là bội số của 1/(n-1) hàm PERCENTILE sẽ nội suy để tính giá trị phân vị.

Ví dụ:

Tính giá trị phân vị với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị phân vị với số liệu trong bảng dữ liệu

– Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTILE(C6:I6,C7)

Tại ô cần tính nhập công thức =PERCENTILE(C6:I6,C7)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Kết quả giá trị trả về của hàm

– Trường hợp giá trị phân vị lớn hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị phân vị lớn hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM

– Trường hợp giá trị phân vị nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị phân vị nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERCENTILE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *