Hàm PDURATION – Hàm trả về số kỳ hạn cần thiết để 1 khoản đầu tư đạt đến 1 giá trị xác định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PDURATION – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Pduration

Mô tả: Hàm trả về số kỳ hạn cần thiết để 1 khoản đầu tư đạt đến 1 giá trị xác định, hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: PDURATION(rate, pv, fv)

Trong đó:

rate: Lãi suất của mỗi kỳ hạn, là tham số bắt buộc.

pv: Giá trị hiện tại của khoản đầu tư, là tham số bắt buộc.

fv: Giá trị tương lai kỳ vọng của khoản đầu tư, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Tất cả các tham số của hàm mang giá trị dương nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu các giá trị tham số không đúng kiểu dữ liệu hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Công thức tính của hàm:

Công thức tính của hàm Pduration

Ví dụ:

Tính số năm cần thiết để khoản đầu tư ban đầu, với lãi suất xác định đạt được số tiền theo bảng mô tả dưới đây:

Tính số năm cần thiết để khoản đầu tư ban đầu, với lãi suất xác định đạt được số tiền

– Tại ô cần tính nhập công thức: =PDURATION(B6,C6,D6)

Tại ô cần tính nhập công thức =PDURATION(B6,C6,D6)

– Nhấn Enter -> số năm cần thiết để khoản đầu tư ban đầu 250000 với lãi suất 3.5% đạt 320000 là:

Số năm cần thiết để khoản đầu tư ban đầu 250000 với lãi suất 3.5% đạt 320000 là

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Như vậy với lãi suất càng cao -> số năm đạt được lợi nhuận như mong muốn được rút ngắn thời gian.

– Trường hợp 1 trong các giá trị tham số không phải là số dương -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp 1 trong các giá trị tham số không phải là số dương

– Trường hợp bạn muốn tính số tháng để đạt được lợi nhuận như mong muốn chỉ cần chia lãi suất cho 12 tháng:

Trường hợp bạn muốn tính số tháng để đạt được lợi nhuận

– Tương tự với các giá trị còn lại:

Tương tự với các giá trị còn lại

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PDURATION trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *