Hàm ODDLPRICE – Hàm trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với chu kỳ cuối cùng là chu kỳ lẻ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ODDLPRICE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Oddlprice

Mô tả: Hàm trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với chu kỳ cuối cùng là chu kỳ lẻ (không phân biệt dài hạn và ngắn hạn).

Cú pháp: ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

Trong đó:

settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

last_interest: Ngày phiếu lãi cuối cùng của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

rate: Lãi suất hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

yld: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

redemption: Giá trị hoàn trả của chứng khoán trên mỗi mệnh giá 100$, là tham số bắt buộc.

frequency: Số lấn thanh toán phiếu lãi trong năm, là tham số bắt buộc có các giá trị sau:

+ frequency = 1 -> thanh toán lãi với tần suất 1 lần/1 năm.

+ frequency = 2 -> thanh toán lãi với tần suất 2 lần/1 năm.

+ frequency = 4 -> thanh toán lãi theo quý.

basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

– Nếu các đối số của hàm là giá trị số không ở dạng số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu issue, first_interest, settlement không phải là ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu rate hoặc yld -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu frequency, basis không nằm trong phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu ngày phát hành lớn hơn ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Các giá trị thỏa mãn điều kiện maturity > settlement > last_interest nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ

Tính giá trị trên mỗi mệnh giá 100$ của chứng khoán với chu kỳ cuối cùng là chu kỳ lẻ.

Tính giá trị trên mỗi mệnh giá 100$ của chứng khoán với chu kỳ cuối cùng là chu kỳ lẻ

Tại ô cần tính nhập công thức: =ODDLPRICE(D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13)

Tại ô cần tính nhập công thức =ODDLPRICE(D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Kết quả giá trị trả về

Trường hợp tham số frequency hoặc basis vượt ra ngoài phạm vi của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp tham số frequency hoặc basis vượt ra ngoài phạm vi của nó

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ODDLPRICE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *