Hàm NORMSDIST – Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NORMSDIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm NORMSDIST – Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa trong Excel

Hàm NORMSDIST

Mô tả: Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa – là phân bố có trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.

Cú pháp: NORMSDIST(z).

Trong đó:

z: Giá trị muốn tính phân bố, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu z không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Phương trình cho hàm mật độ chuẩn chuẩn hóa là:

Phương trình

Ví dụ:

Tính giá trị hàm phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm NORMSDIST trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =NORMSDIST(C6).

Tìm hiểu thêm: Hàm HEX2OCT – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số ở hệ thập lục phân sang hệ bát phân

Hàm NORMSDIST trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm NORMSDIST trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm NORMSDIST trong Excel 4

– Trường hợp giá trị tham số không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm NORMSDIST trong Excel 5

>>>>>Xem thêm: Hàm SUMXMY2 – Hàm trả về tổng của các bình phương của hiệu các giá trị tương ứng trong 2 mảng trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORMSDIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *