Hàm MODE – Hàm trả về giá trị thường xuyên xảy ra hoặc được lặp lại nhiều nhất trong 1 mảng hoặc phạm vi dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MODE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm MODE

Mô tả: Hàm trả về giá trị thường xuyên xảy ra hoặc được lặp lại nhiều nhất trong 1 mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

Cú pháp: MODE(number1,[number2],..).

Trong đó:

number1,[number2],..): Là các giá trị muốn tính toán trong đó number1 là tham số bắt buộc, các tham số còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

– Các đối số phải là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

– Nếu giá trị tham số là mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic hoặc văn bản -> hàm bỏ qua những giá trị này, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

– Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi -> khiến hàm xảy ra lỗi.

– Nếu trong tập dữ liệu không chứa giá trị nào trùng lặp -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A!

Ví dụ:

Tính giá trị của tham số number xuất hiện nhiều nhất trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm MODE trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MODE(D6:D12).

Hàm MODE trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm MODE trong Excel 3

– Trường hợp có 2 hoặc nhiều giá trị có cùng số lần xuất hiện nhiều nhất -> hàm trả về giá trị xuất hiện trước.Ví dụ ở đây 4 và 26 có cùng số lần xuất hiện nhưng 4 xuất hiện trước trong mảng dữ liệu -> hàm trả về giá trị 4.

Hàm MODE trong Excel 4

– Trường hợp giá trị các tham số là văn bản hoặc logic -> hàm bỏ qua những giá trị đó.

Hàm MODE trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MODE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *