Hàm CHOOSE – Hàm trả về một giá trị từ một danh sách các giá trị trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CHOOSE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Choose

Mô tả: Hàm sử dụng đối số index_num để trả về giá trị từ một danh sách đối số các giá trị. Có chứa tối đa 254 đối số dựa trên chỉ mục.

Cú pháp: CHOOSE(index_num, value1, [value2], …)

Trong đó:

index_num: Số chỉ vị trí đối số cần trả về. Giá trị index_num phải là giá trị số từ 1 đến 254 hoặc công thức tham chiếu đến các ô có giá trị từ 1 tới 254. Nếu giá trị index_num = 1 -> hàm trả về giá trị value1, với các giá trị khác tương tự.

value1, value2: Các giá trị mà hàm lựa chọn giá trị trả về, trong đó value1 là tham số bắt buộc, còn lại là tham số tùy chọn và chứa tối đa 254 đối số value.

+ Giá trị các đối số value có thể là số, tham chiếu ô, công thức hàm hay văn bản.

Chú ý:

– Nếu index_num là mảng -> mọi giá trị được đánh giá khi đánh giá CHOOSE.

– Các giá trị đối số của hàm CHOOSE có thể là tham chiếu hoặc các ô riêng lẻ.

– Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn tổng số giá trị trong danh sách -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu index_num là số thập phân -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

Ví dụ:

Tính các giá trị theo bảng mô tả dưới đây:

Tính các giá trị theo bảng mô tả

– Tìm điểm của học sinh thứ 2 trong danh sách -> nhập công thức: =CHOOSE(2,C7,C8,C9,C10).

Mô tả công thức: Lựa chọn giá trị thứ 2 trong các giá trị đối số nằm ở các ô: C8,C9,C10.

Tìm điểm của học sinh thứ 2 trong danh sách

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Kết quả giá trị trả về

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại cùng yêu cầu được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

– Với trường hợp tính tổng số điểm của các thí sinh có thể dùng công thức sau: =SUM(C7:CHOOSE(3,C8,C9,C10)).

Ở đây hàm CHOOSE trả về kết quả C10 -> đối số hàm SUM SUM(C7:C10).

Tính tổng số điểm của các thí sinh

– Nhấn Enter -> được kết quả là:

Được kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHOOSE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *