Hàm LEFT, LEFTB – Hàm trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng bên trái trong 1 chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LEFT, LEFTB – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Bạn đang đọc: Hàm LEFT, LEFTB – Hàm trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng bên trái trong 1 chuỗi văn bản trong Excel

Hàm LEFT, LEFTB

Mô tả:

– Hàm LEFT trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng bên trái trong 1 chuỗi văn bản dựa vào số ký tự đã xác định.

– Hàm LEFTB trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng bên trái trong 1 chuỗi văn bản dựa vào số byte đã xác định.

Cú pháp:

LEFT(text, [num_chars])
LEFTB(text, [num_bytes])

Trong đó:

text: Chuỗi văn bản có chứa các kí tự muốn trả về, là tham số bắt buộc.

num_chars: Giá trị số chỉ rõ số ký tự muốn trả về, là tham số tùy chọn.

num_bytes: Giá trị số tính theo byte chỉ rõ số ký tự muốn trả về, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Nếu num_char hoặc num_bytes -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu num_char hoặc num_bytes lớn hơn độ dài toàn bộ văn bản hoặc -> hàm trả về toàn bộ văn bản đó.

– Nếu num_char hoặc num_bytes bị bỏ qua -> hàm giả định giá trị là 1.

Ví dụ:

Lấy các ký tự trong chuỗi văn bản dựa vào số ký tự và số byte được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel

– Lấy chuỗi ký tự dựa vào số ký tự đã xác định. Tại ô cần tính nhập công thức: =LEFT(C6,D6).

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 3

– Lấy chuỗi ký tự dựa vào số byte đã xác định. Tại ô cần tính nhập công thức: =LEFTB(C6,E6).

Tìm hiểu thêm: Hàm NOT – Hàm trả về giá trị phủ định (nghịch đảo) của giá trị logical trong Excel

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 4

– Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 5

– Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại theo các hàm được kết quả:

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 6

– Trường hợp num_char hoặc num_bytes lớn hơn độ dài toàn bộ văn bản hoặc -> hàm trả về toàn bộ văn bản đó.

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 7

– Trường hợp num_char hoặc num_bytes -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 8

>>>>>Xem thêm: Tổng hợp các bài tập Excel có lời giải

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LEFT, LEFTB trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *