Hàm IMSUB – Hàm trả về hiệu của 2 số phức dưới dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMSUB – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMSUB

Mô tả: Hàm trả về hiệu của 2 số phức dưới dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp: IMSUB(inumber1, inumber2).

Trong đó:

inumber1: Số phức mà bạn muốn trừ đi inumber2, là tham số bắt buộc.

inumber1: Số phức mà bạn muốn trừ khỏi inumber1, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hiệu của 2 số phức được tính theo công thức:

Công thức

Ví dụ:

Hãy tính hiệu của 2 số phức tương ứng được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMSUB trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =IMSUB(C6,D6).

Hàm IMSUB trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMSUB trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMSUB trong Excel 4

– Trường hợp 1 trong 2 tham số inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMSUB trong Excel 5

– Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMSUB trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMSUB trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *